Lausunnot

Lausunto: Kysely kustantajille ja palveluntarjoajille näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä (VN/25754/2020-OKM-1)

On välttämätöntä, että korvausoikeus ulotetaan viivytyksettä myös sellaiseen teosten käyttöön, jossa teoksen kappale ei jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Lainsäätäjän on huomioitava toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Tällä hetkellä rajoitussäännös haittaa kohtuuttomasti tekijöiden etujen ja oikeuksien toteutumista.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, VN/1985/2020-OKM-1

Esityksellä oppivelvollisuuslaiksi on merkittäviä seurauksia yleisen kirjallisuuden saatavuuteen, näkyvyyteen sekä koko kirja-alan toimintamahdollisuuksiin. Hallituksen esityksen tavoite nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittaminen on luonnollisesti erittäin kannatettava. Mutta kannamme huolta siitä, millaisia välillisiä vaikutuksia uudistuksella on koko kirja-alaan sekä lukemiseen.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä (OKM/21/650/2019)

Tekijöille tulee suorittaa kohtuullinen korvaus tekijänoikeuden rajoituksesta ja teosten saattamisesta näkövammaisten ja lukemisesteisten saataville. Näkövammaisia ja lukemisesteisiä koskevaa tekijänoikeuden rajoitussääntelyä voidaan pitää merkittävänä suhteessa suomalaiseen kaupalliseen äänikirjamarkkinaan.

Lausunto Taiteilija-allianssi Suomeen -selvityksestä

Taiteilijoiden asemaa tulee kehittää ja allianssi-mallia koskeva esitys on sinänsä hyvä avaus. Malli voi toimia esittävillä taiteenaloilla. Yksilötaiteilta kuten kirjallisuudesta puuttuvat sellaiset rakenteet, joihin malli sopisi. On tärkeä tunnistaa taiteenlajien erilaiset rakenteet ja ansaintamallit.

Lausunto: Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat –työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi

On hyvä, että taide- ja taitelijapolitiikan kehittämistä ja suuntaa tarkastellaan. Taiteen tekeminen ei ole marginaalista toimintaa, jota voidaan harjoittaa, mikäli aikaa ja rahaa jää, vaan sen rakenteita täytyy kehittää ja siihen investoida. Taide on ihmisyyden luoja ja modernien kansalaisyhteiskuntien keskeinen rakennetekijä, joka kuuluu kaikille. Ilman toimivia rakenteita taidetta ei synny.