Lausunto Taiteilija-allianssi Suomeen -selvityksestä

Lausunto Opetus-ja kulttuuriministeriölle
lausuntopalvelu.fi 29.3.2019

Yleistä työryhmän esityksistä ja raportista

Taiteilijoiden asemaa tulee kehittää ja allianssi-mallia koskeva esitys on sinänsä hyvä avaus. Malli voi toimia esittävillä taiteenaloilla. Yksilötaiteilta kuten kirjallisuudesta puuttuvat sellaiset rakenteet, joihin malli sopisi. On tärkeä tunnistaa taiteenlajien erilaiset rakenteet ja ansaintamallit.

Allianssin rahoituksesta

Allianssin rahoitus ei saa vähentää käytössä olevaa taiteen ja kulttuurin rahoitusta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tulee ottaa vastuu rahoituksesta. Yleisenä huomiona voi todeta, että allianssimallin hallinnointi vie paljon resursseja ja mallin piirissä olevia taiteilijoita on vähän.

Kokeilun mahdollinen laajentaminen muihin taiteen ammattialoihin ja edellytykset pysyväksi järjestelmäksi

Edellytyksistä pysäväksi järjestelmäksi ei voi tässä kohtaa tehdä johtopäätöksiä, vaan mallia on arvioitava huolellisesti mahdollisen kokeilun aikana.Allianssi ei välttämättä ole lainkaan mahdollinen malli esimerkiksi kirjailijoille, ja ko. alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä kehitettäisiin parhaiten nostamalla apurahan saajien määrää ja puolitoistakertaistamalla apurahan taso. Myös eläkejärjestelmän yksinkertaistaminen Myeliin loisi parempaa ansiosidonnaista sosiaaliturvaa. Yksilötaiteiden tilanne vaatisi oman selvityksensä.

Allianssin suhde perustuslaissa säädettyyn yhdenvertaisuuteen sekä eri työntekemisen muotojen ja alojen tasapuolisuuteen

Mallin perustuslainmukaisuuden arviointi on lainsäätäjän ja  viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävä. Yleisesti toteamme taiteenaloja ja eri alojen taiteilijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Tulee tunnistaa rakenteelliset erot ja työn tekemisen muotojen erilaisuus eri taiteenaloilla. Allianssimallin luominen olisi suuri panostus esittäviin taiteisiin. Rinnalla tulee kehittää myös muiden taiteenalojen toimintaedellytyksiä.

Helsingissä 29.3.2019
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja