Kustannussopimus ja muut sopimukset

Kustannussopimus

Kirjailijan tärkein sopimus on kirjan kustannussopimus. Kustannussopimus tehdään aina kirjallisesti ja sen ehtoihin tulee tutustua huolellisesti.

Kustannussopimuksella on sopimusten joukossa erityinen luonne, koska sen kohteena on taiteellinen teos. Kustannussopimuksella kirjailija antaa kustantajalle oikeuden painaa ja julkaista kirjoittamansa teoksen. Kirjailijan ja kustantajan välinen sopimussuhde perustuu keskinäiseen luottamukseen.

Kustannussopimuksen kohde on kirja

Kustannussopimusta solmittaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, mitä oikeuksia sopimuksella luovutetaan. Lähtökohta on, että kustannussopimuksella luovutetaan yksinoikeus kirjan julkaisemiseen tietyissä julkaisumuodoissa, kuten painettuna, sähkö- tai äänikirjana. Muista, esimerkiksi audiovisuaalisista oikeuksista, sovitaan erikseen omilla sopimuksillaan.

Kirjailijan tekijänpalkkion tulee olla kohtuullinen korvaus kirjailijan työstä. Tekijänpalkkio lasketaan prosenttiosuutena kirjan arvonlisäverottomasta myyntulosta, jolla tarkoitetaan kirjakaupan tai muun vähittäismyyjän saamiensa alennusten jälkeen kustantajalle maksamaa arvonlisäverotonta hintaa. Myyntitulosta ei vähennetä kustantajan kuluja, kuten graafikon tai kustannustoimittajan palkkioita, markkinointi- tai painatuskuluja.

Kirjailija ja kustantaja neuvottelevat palkkioprosentista, joka määrittyy yleensä julkaisumuodoittain. Tavanomainen vaihteluväli on 21–26 %. Yleisen käytännön mukaan osa palkkiosta maksetaan kirjailijalle ennakkona. Palkkio edellisen vuoden myynnistä maksetaan yleensä seuraavan vuoden keväällä.

Kustannussopimukset voivat näyttää hyvinkin erilaisilta riippuen siitä, mikä kustantamo on kyseessä ja millaisiin ehtoihin kirjailija ja kustantaja ovat neuvottelussa päätyneet. Kollektiivisia sopimuksia ei ole olemassa. Kirjailijaliitto ei myöskään hyväksy tai hylkää minkään tahon käyttämiä sopimuspohjia.

Suomen Kirjailijaliitto, Suomen tietokirjailijat ja Suomen Kustannusyhdistys ovat laatineet yhdessä alempana tällä sivulla olevat hyvät käytännöt ja muistilistan kustannussopimuksella sovittavista asioista. Vaikka jokainen sopimus on erilainen, eikä lista ole tyhjentävä, on se kuitenkin hyvä lähtökohta. Sopimusasioissa voit ottaa yhteyttä Kirjailijaliiton lakimieheen. Neuvomme kustannussopimusasioissa paitsi jäseniämme, myös uransa alussa olevia ja vielä liittoon kuulumattomia kirjailijoita. Sopimuksia käsitellään Kirjailijaliitossa luottamuksellisesti.

Luku- ja kuunteluaikapalvelut

Luku- ja kuunteluaikapalveluissa käyttäjä voi lukea ja kuunnella teoksia rajattomasti kiinteää kuukausimaksua vastaan. Kustannussopimuksesta on käytävä selvästi ilmi, kattaako se kyseiset palvelut vai ei. Tekijänpalkkiotilityksen tulee sisältää asianmukaiset tiedot siitä, miten teosta on luettu ja kuunneltu palveluissa. Kirjailijan on muuten mahdotonta arvioida sopimuksen kannattavuutta.

Oikeuksien palautuminen

Jos teos on myyty loppuun, voi kirjailija pyytää kustantajaa julkaisemaan uuden painoksen. Oikeudet palautuvat kirjailijalle, jos kustantaja ei tämän jälkeen ole julkaissut uutta painosta sopimuksessa mainitussa ajassa. Mikäli sopimuksessa ei ole asiasta mainintaa, noudatetaan tekijänoikeuslain 34 §:ää, jonka mukaan oikeudet palautuvat tekijälle, jos kustantaja ei ole julkaissut uutta painosta vuoden kuluessa.

Edellä mainittu ei sovellu käytännössä lainkaan sähköisiin julkaisumuotoihin. Kustannussopimuksessa tulee olla oma mekanismi sille, miten oikeudet sähköisiin julkaisumuotoihin palautuvat. Yksi vaihtoehto on sopia, että sähköisten julkaisumuotojen osalta sopimus on irtisanottavissa tietyin väliajoin tai tiettyä irtisanomisaikaa noudattaen.

Sopimuksesta täytyy neuvotella!

Sopimusluonnokseen tulee tutustua rauhassa. Kirjailijaliitto suosittelee, että sopimus käydään kustantajan kanssa keskustellen lävitse. Sopimuksen allekirjoittamisen aika on, kun sopimuksen sisältö ja ehdot ovat kaikilta osin selvät ja osapuolia tyydyttävät. Sopimuksessa on kaksi osapuolta, joiden intressit sovitetaan yhteen. Yksin sovittu ei ole sopimus.

Kustannussopimus on yksityisoikeudellinen sopimus. Allekirjoittamisen jälkeen se on molempia osapuolia sitova. Siksi on tärkeää neuvotella sopimuksen ehdoista ennen hyväksymistä.

Tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita edustava Tekijäfoorumi on tuottanut videoita taiteilijoiden avuksi sopimusneuvotteluihin. Videot ovat katseltavissa Tekijäfoorumin Youtube-kanavalla. Kirjailijaliitto on Tekijäfoorumin jäsen.

Kustannussopimus vai sopimus painotyöstä?

Kustannussopimuksen nimellä tehdään sopimuksia, joissa on tosiasiassa kyse kirjan painotyöstä. Kirjan kustantaminen ja painaminen ovat kaksi eri asiaa. Kustantamisen tunnusmerkkejä:

 • kustantaja kantaa taloudellisen riskin teoksen kustantamisesta
 • kustantaja tarjoaa kustannustoimittajan käsikirjoituksen työstämiseen
 • kustantaja tiedottaa teoksesta ja markkinoi sitä

Jos sopimuksessa edellytetään kirjailijan maksavan itse painokuluja tai velvoitetaan kirjailija ostamaan jonkin osa painoksesta, kyseessä ei ole kustannussopimus, vaikka se sellaiseksi olisi otsikoitu. Suomen Kustannusyhdistyksen sivuilta löytyy luettelo kustantamoista, jotka ovat yhdistyksen jäseniä.


Hyvät käytännöt

Suomen Kirjailijaliitto, Suomen tietokirjailijat ja Suomen Kustannusyhdistys ovat laatineet yhdessä hyvät käytännöt ja muistilistan, joiden tarkoituksena on edistää sujuvaa kanssakäymistä ja reilua peliä kirjailijan ja kustantajan kustannussopimussuhteissa.

Hyvät käytännöt

 1. Kustannussopimuksen osapuolet, kirjailija ja kustantaja, ovat toisilleen lojaaleja.
 2. Kustannussopimus tehdään aina kirjallisesti ennen yhteistyön aloittamista.
 3. Tekijä ja kustantaja käyvät sopimuksen kohdat keskustellen lävitse ja kirjoittavat auki sopimuksessa mahdollisesti olevat selventämistä vaativat kohdat.
 4. Sopimuksessa olevat väljät ilmaisut kuten ”kohtuullinen aika” käydään keskustellen lävitse ja täsmennetään.
 5. Keskustellaan mitä kilpailukiellolla käsillä olevan sopimuksen yhteydessä käytännössä tarkoitetaan.
 6. Osapuolet pitävät toisensa ajan tasalla teokseen liittyvistä asioista, kuten aikataulumuutoksista.
 7. Palkkioita koskeva kirjallinen tilitys on selkeä, sisältäen ainakin tekijänpalkkion, myyntimäärät eri julkaisumuodoissa sekä varastokappaleet. Tilitykseen annetaan tarvittaessa lisäselvitystä. (Ks. ohjeellinen taulukko tilityksistä).
 8. Molemmat osapuolet huolehtivat teoksen tekijänoikeuksien kunnioittamisesta ja ilmoittavat toisilleen, mikäli huomaavat teoksen tekijänoikeuksia loukatun.
 9. Osapuolet käyvät lävitse suunnitelmat ja aikataulut, jotka koskevat kustannussopimuksen kattamia julkaisumuotoja.
 10. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.
Kustantajan ja kirjailijan avuksi ja tueksi kustannussopimusneuvotteluihin – muistilista neuvottelussa keskusteltaviksi asioiksi.

Kustannussopimusta solmittaessa on hyvä käydä läpi ainakin seuraavat asiat:

1. Mainitaan nimeltä teos, jota sopimus koskee
2. Määritellään sopimuksen osapuolet, kustantaja ja kirjailija
3. Mainitaan, että kirjailijalla on yksinomainen tekijänoikeus siihen teokseen, josta sopimusta ollaan solmimassa
4. Määritellään luovutettavat oikeudet eli luetellaan, mitä julkaisuoikeuksia kirjailija sopimuksella luovuttaa kustantajalle.
Ne voivat olla:

 • oikeus julkaista teos painettuna laitoksen
  • kirjana
  • taskukirjana
  • tarvepainatettuna laitoksena (Print-on-demand).
 • oikeus julkaista teos
  • sähkökirjana
  • äänikirjana
 • oikeus teoksen ulkomaan oikeuksien myyntiin

5. Sovitaan kilpailukiellosta
6. Sovitaan käsikirjoituksen luovutusajankohta
7. Sovitaan tekijänpalkkiosta

 • Palkkion suuruus, tekijänpalkkion tulee olla kohtuullinen korvaus kirjailijan työstä
 • Tilitysvelvollisuus/ tekijänpalkkion maksuaikataulu
 • Taattu ennakko ja taatun ennakon maksuaikataulu
 • Mainitaan tekijän oikeus selvittää tilityksen oikeellisuus eli tekijän tarkastusoikeus

8. Mikäli teoksessa on kuvitusta, sovitaan kuvitussuunnitelmasta ja kuvien tekijänoikeuksista
9. Sovitaan kirjailijan saamat vapaakappaleet eri julkaisumuodoista
10. Määritellään kustantajan oikeudet, joita voivat olla

 • myynninedistämiskappaleet
 • ulkoasusta ja kannesta päättäminen
 • teoksen nimi
 • markkinoinnista päättäminen
 • hinnoittelu
 • jäännöserän makulointi

11. ja velvollisuudet, joita voivat olla

 • kustannustoimittaminen
 • teoksen markkinointi

12. Sovitaan kustannusoikeuden lakkaamisesta ja oikeuksien palautumisesta tekijälle
13. Määritellään miten erimielisyydet sovitellaan, esimerkiksi neuvottelemalla ja sen jälkeen käräjäoikeudessa
14. Päiväys ja allekirjoitukset


Sopimukset tekijänoikeusjärjestöjen kanssa

Sanasto-sopimus

Solmimalla Sanasto-sopimuksen tekijänoikeusjärjestö Sanaston kanssa, kirjailija valtuuttaa Sanaston myöntämään puolestaan tekstin käyttölupia. Kirjailijan kannattaa solmia sopimus, sillä näin hän saa helposti korvaukset mm. teostensa käytössä televisiossa ja radiossa.

Sanasto sopii kirjailijoiden puolesta muun muassa teosten käyttämisestä osana Yleisradion radio- ja televisio-ohjelmia. Sanasto kerää käytöstä kertyneet korvaukset ja tilittää ne kirjailijoille. Sanasto-sopimuksen solmineet kirjailijat saavat korvauksia myös teostensa käyttämisestä näkövammaisten kirjasto Celiassa.

Halutessaan kirjailijalla on mahdollisuus antaa teosten dramatisoinnista sopiminen Sanaston tehtäväksi. Dramatisointipyynnön saapuessa Sanasto ottaa aina yhteyttä kirjailijaan ennen sopimuksen tekoa.

Sanasto myöntää Sanasto-sopimuksen nojalla lupia myös kirjallisten teosten julkiseen esittämiseen esimerkiksi runoilloissa, yleisissä kirjapiireissä ja seminaareissa. Teosten käyttäjät toimittavat Sanastoon käyttöraportit, jonka perusteella Sanasto laskuttaa käyttäjää. Kertyneet korvaukset tilitetään Sanaston tilitysaikataulun mukaan käytettyjen teosten tekijöille.

On tärkeä huomata, että Sanasto ei myönnä Sanasto-sopimuksen nojalla lupia kirjallisten teosten kustantamiseen tai muuhun kustannustoiminnan luonteiseen toimintaan. Tekijän ja kustantajan tärkeä suhde säilyy siis ennallaan. Sanasto hallinnoi niitä oikeuksia, joita tekijät eivät tavallisesti luovuta kustantajille.

Sanasto tilittää kirjailijoille myös teosten kirjastolainaamisesta maksettavat lainauskorvaukset. Rekisteröitymällä Sanaston asiakkaaksi ja lisäämällä kaikki teoksesi ja niiden eri painokset teosluetteloosi saat sinulle kuuluvat korvaukset.

Lisätietoa Sanaston verkkosivuilla

Kopioston valtakirja

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto valvoo ja myöntää lupia muun muassa kirjallisten teosten valokopiointiin ja tv-ohjelmien edelleenlähetykseen ja tallentamiseen. Kopiosto-valtakirjalla kirjailija antaa Kopiostolle oikeuden myöntää lupia teosten käyttöön. Valtakirja annetaan Kirjailijaliitolle, ja liitto siirtää saamansa valtuudet edelleen Kopiostolle. Valtakirja mahdollistaa sen, että teosten käytöstä maksetaan korvauksia ja että tekijänoikeuksia valvotaan.

Av-teosten käytöstä korvaukset maksetaan suorina korvauksina tekijöille. Valokopiointikorvaukset maksetaan tekijöitä ja kustantajia edustaville järjestöille. Kirjailijaliitto käyttää nämä korvaukset apurahoihin ja muun muassa Kirjailija-lehden julkaisemiseen.

Valtakirjan voi täyttää käsin tai koneella, mutta se palautetaan aina kirjepostitse.

Tee valtakirja verkkosivuillamme!

Kopioston tekijänoikeussopimus

Tekijänoikeussopimuksella (eli Sopimuksella tekijänoikeuksien siirrosta) kerätään av-tekijöiltä yksinoikeuksia tietyillä audiovisuaalisten teosten massakäyttöalueilla. Nämä käyttöalueet ovat televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäyttö, televisiokanavien edelleenlähettäminen, yleisölle välittäminen, julkinen esittäminen, verkkotallennuspalvelut ja ei-kaupallinen tallennekäyttö sekä hyvitysmaksun hallinnointi. Tarkoituksena on vahvistaa audiovisuaalisten teosten tekijöiden taloudellista asemaa ja heidän teoksiinsa liittyvää määräysvaltaa.

Kirjailija, jonka teoksilla on audiovisuaalista käyttöä, solmii Tekijänoikeussopimuksen Kirjailijaliiton kanssa. Liitto siirtää sopimuksessa annetut valtuudet edelleen hallinnoitavaksi Kopiostolle, joka valvoo tekijöiden etua sekä kerää ja tilittää heille korvauksia. Tekijänoikeussopimus siis laajentaa ja vahvistaa niitä valtuuksia, jotka kirjailija on mahdollisesti jo aiemmin antanut Kopioston valvontavaltakirjalla.

Sopimus tehdään sähköisesti Kopioston verkkosivuilla. Halutessasi voit myös tilata paperisen lomakkeen Kopiostosta.

Lisätietoa Kopioston verkkosivuilla

Teoston asiakassopimus

Mikäli kirjailijalla on yksikin sellainen teos (runo, teksti, käännös), joka on sävelletty ja tallennettu tai julkisesti esitetty, kannattaa hänen liittyä Teoston asiakkaaksi. Teosto myöntää esitys- ja tallennusluvat ja tilittää korvaukset kirjailijalle. Teoston asiakkaaksi voi liittyä Teoston verkkosivuilla.

Lisätietoa Teoston verkkosivuilla

Muut kirjailijan sopimukset

Kirja elää monessa muodossa. Olipa kyse teoksen käytöstä eri tavoin tai uuden tekstin tuottamisesta, kaikesta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus. Kirjailijaliitto avustaa kirjailijaa kaikissa sopimuskysymyksissä.

Esimerkkejä kirjallisten teosten käyttämisestä

 • Audiovisuaaliset applikaatiot
 • Elokuva
 • Kuunnelmat
 • Säveltaide, esimerkiksi runoteoksen säveltäminen, oopperalibretot
 • Tanssitaide
 • Kuvataide
 • Näytelmät
 • Oheistuotteet
 • Pelit
 • Tekstin käyttäminen antologioissa
 • Tekstin käyttäminen oppikirjoissa
 • Tv-sarjat

Kaunokirjallisuutta käytetään myös mm. taidenäyttelyissä, museoissa, konserttiohjelmissa, luettuina verkkovideoilla ja muissa kulttuuriyhteyksissä sekä kaupallisessa markkinoinnissa ja mainonnassa.

Kirjailijalla on aina oikeus itse päättää, missä yhteydessä ja millä ehdoin hänen teostaan käytetään. Kaikesta teoksen käytöstä sovitaan kirjailijan kanssa. Kirjailijaliiton jäsenet voivat olla sopimusasioissa yhteydessä liittoon. Sopimusasiat ovat luottamuksellisia.

Käännöksistä sopiminen

Kirjan käännösoikeuksien myynnistä voidaan sopia joko kustannussopimuksessa tai erillisellä välityssopimuksella, jota kutsutaan myös agenttisopimukseksi. Suomessa toimivia kirjallisuusagentuureja ovat Bonnier Rights FinlandElina Ahlback Literary Agency, Helsinki Literary Agency ja Kumma Literary Agency. Lisäksi moni suomalainen kirjailija käyttää ruotsalaista agentuuria, kuten Hedlund Literary AgencyRights & Brands tai Salomonsson Agency.

Erilaisia kirjoitustöitä koskevat sopimukset

Kirjailijat ovat haluttuja kolumnisteja sanoma- ja aikakausilehdissä, monet kirjoittavat myös jatkokertomuksia. Lehtisopimuksissa tulee olla tarkkana ja muistaa, että lehdelle ei kannata luovuttaa kaikkia oikeuksia teoksiinsa, jotta niitä voi käyttää myöhemmin hyväkseen omassa tuotannossaan. Lehtisopimuksista voi lukea lisää Suomen freelance-journalistien sivuilta. Kirjailijalta voidaan myös tilata työ tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi juhlaruno tai teksti halutusta aiheesta. Liiton lakimieheltä voi pyytää neuvoja sopimuksen solmimiseen.