Sosiaaliturva

Kirjailijat ovat sosiaaliturvan väliinputoajia valitettavan usein. Tämä on yleistä kaikille itsensä omassa työssään työllistäville taiteilijoille. Eläketurvajärjestelmä on sekava ja tuottaa hyvin vaatimattoman eläkekertymän, vaikka eläkettä maksaisi koko työuransa. Työttömyysturvan piiriin kirjailija ei pääse, ja erilaisten ansiosidonnaisten sosiaalietuuksien tason määrittely on kirjavaa.

Sairauspäiväraha, vanhempainraha ja työttömyysturva

Sosiaaliturvan tarkoitus on korvata ansionmenetystä tilanteessa, jossa työtä ei voida tehdä esim. sairauden tai vanhemmuuden vuoksi. Kirjailijan ansiosidonnaiset sosiaalietuudet voivat määräytyä eri perusteilla riippuen hänen työskentely- ja apurahatilanteestaan. MYEL-vakuutetulla apurahakaudella päivärahan perusteena pidetään MYEL-työtuloa. Jos kirjailijalla on yrittäjäeläkevakuutus, perusteena voi olla YEL-tulo. Mikäli yrittäjäeläkevakuutusta ei ole, saa kirjailija sosiaalietuuden minimimääräisenä. Tekijänoikeustulot vaikuttavat etuuksiin vain yrittäjäeläkevakuutuksen kautta.

Varsinaista työttömyysturvaa ei ole kirjailijalla, joka työllistyy omassa työssään. Joissakin tapauksissa kirjailija voi saada työmarkkinatukea. Neuvoja sairauspäivärahan, vanhempainrahan tai työttömyysturvan hakemiseen saa liiton lakimieheltä ja Kelasta. Sosiaaliturvaan liittyvät asiat ovat luottamuksellisia.

Kirjailijan eläkkeet

Kirjailijan eläketurva koostuu pääasiallisesti yrittäjäeläkevakuutuksesta (YEL) sekä apurahan saajan eläkevakuutuksesta (MYEL). Kirjailija järjestää ja kustantaa eläketurvansa itse. Pieni joukko kirjailijoita saa valtion ylimääräistä taiteilijaeläkettä. Jos kirjailijalla on ollut työsuhteita, on niistä voinut kertyä työeläkettä.

Yrittäjäeläkevakuutus

Kirjailijan täytyy ottaa lakisääteinen yrittäjäeläkevakuutus, mikäli hänen arvioitu työtulonsa on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (2023). Kirjailija määrittelee itse työtulonsa, joka on vakuutuksen perusta. Siihen hän voi laskea tekijänpalkkiot, tekijänoikeuskorvaukset ja muut kirjailijan työstä saadut palkkiot. Eläkemaksu on noin 23 % työtulosta ja se on verovähennyskelpoinen. Lisätietoja saa Kirjailijaliiton lakimieheltä ja eläkevakuutusyhtiöistä:

Varma
Ilmarinen
Veritas

Apurahan saajan MYEL-eläke

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta otettava MYEL-vakuutus kerryttää kirjailijan eläkettä apurahatyöskentelyn aikana. Vakuutus on otettava, jos kirjailija on saanut apurahan vähintään neljän kuukauden taiteelliseen työskentelyyn Suomessa, ja apurahan määrä on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna vähintään 4 288 euroa (2023). Vakuutusmaksu on noin 12–23 % apurahan määrästä ja se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Lisätietoja apurahan saajan eläkkeestä saa Kirjailijaliiton lakimieheltä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta Melasta.

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää 60 vuotta täyttäneelle kirjailijalle valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana taiteilijana. Eläke on harkinnanvarainen: siihen ei ole subjektiivista oikeutta eikä sitä ansaita. Taiteilijaeläkkeeseen liittyy harkinnanvarainen perhe-eläke. Eläkkeitä myönnetään koko taiteen kentälle vuosittain noin 50 kappaletta. Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden eläkkeen suuruus on noin 1 515,94 euroa kuukaudessa ja osaeläke on siitä puolet. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan varallisuusasema sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa. Lisätietoja hakemisesta saa Taiteen edistämiskeskuksesta.

Valtion viisivuotiseen taiteilija-apurahaan liittyvä eläke

Vuosina 1995–2008 myönnettyihin valtion 5-vuotisiin apurahoihin liittyy oikeus eläkkeeseen. Eläkettä haetaan Kevasta. Niihin 5-vuotisiin apurahoihin, jotka on myönnetty ennen vuotta 1995, ei liity tätä eläkettä.

Takuueläke

Kela maksaa takuueläkettä niille, joiden eläketulot ovat ennen verotusta enintään 914,96 euroa kuukaudessa (2023). Täyttä takuueläkettä pienentävät kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta.