Lausunto: Kysely kustantajille ja palveluntarjoajille näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä (VN/25754/2020-OKM-1)

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle, 23.12.2020

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 810 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua seuraavaa (kyselyn kohta 5):

Tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla Celia tai muu laissa tarkoitettu valtuutettu yhteisö saa valmistaa äänikirjoja ja saattaa niitä lukemisesteisten henkilöiden käytettäviksi ilman tekijän lupaa. Tekijällä on oikeus korvaukseen vain silloin, kun teoksen kappale jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Teknologisen kehityksen myötä Celian äänikirjoja kuunnellaan pitkälti suoratoistona niin, ettei teoksen kappale jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Korvausoikeus kattaa yhä pienemmän osan rajoituksen nojalla tapahtuvasta teosten käytöstä. Vaikka teosten käyttö on kasvanut ja laajentunut, tekijöiden käytöstä saamat korvaukset ovat laskeneet merkittävästi. Korvaukset eivät vastaa teosten tosiallista käyttöä.

Lukemisestedirektiivin voimaansaattamisen yhteydessä vuonna 2018 eduskunta edellytti, että ”hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi siten, että oikeudenhaltijoiden oikeudet kohtuullisen korvauksen saamiseen teostensa käyttämisestä varmistetaan vastaamaan paremmin teosten tosiasiallista käyttöä. Hallituksen tulee seurata ja arvioida tiiviisti lain vaikutuksia edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys sivistysvaliokunnalle keväällä 2021.” Viesti oli selkeä ja erittäin tärkeä.

Äänikirjamarkkinat ovat kehittyneet nopeasti, ja yhä useampi teos on saatavilla äänikirjana. Äänikirjoja kuunnellaan erityisesti luku- ja kuunteluaikapalveluissa, joissa tilaaja saa kuukausimaksua vastaan pääsyn koko katalogiin. Lisäksi äänikirjoja on saatavilla yleisistä kirjastoista. Celian äänikirjapalvelu muodostaa kaupallisille palveluille monilta osin vastaavan, ilmaisen vaihtoehdon. Esteettömyysdirektiivi parantaa kaupallisten äänikirjojen saavutettavuutta entisestään. Rajoitusten nojalla tapahtuvan toiminnan tulee olla kaupallisia markkinoita täydentävää, ei niiden kanssa kilpailevaa.

Tekijöille tulee suorittaa kohtuullinen korvaus heidän teostensa käytöstä. Ilman tekijöitä ei ole mitään, mitä lukea tai kuunnella. Korvauksen on vastattava teosten tosiallista käyttöä. On välttämätöntä, että korvausoikeus ulotetaan viivytyksettä myös sellaiseen teosten käyttöön, jossa teoksen kappale ei jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Lainsäätäjän on huomioitava toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Tällä hetkellä rajoitussäännös haittaa kohtuuttomasti tekijöiden etujen ja oikeuksien toteutumista. Katsomme, että vastuu korvauksen suorittamisesta on valtiolla.

Helsingissä 23.12.2020
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja