Lausunto: Kulttuurin toimialan eettinen toimielin, VN/3618/2020-OKM-1

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle, 25.11.2020

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 800 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Vastaamme lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Pidämme lähtökohtaisesti tärkeänä, että alan erilaisia eettisiä kysymyksiä tarkastellaan ja alalla lisätään tietoa ja tietoisuutta hyvistä toimintamalleista. Kuten selvityksessäkin todetaan taiteen ja kulttuurin toimiala on monimuotoinen ja myös eettisten kysymysten kirjo on laaja.

Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Toimielimen on oltava itsenäinen ja riippumaton. On järkevää, että toimielin perustetaan hallinnollisesti jonnekin olemassa olevan rakenteen yhteyteen, jolta saadaan hankittua toimintaan tarvittavat hallintopalvelut ja infra. Taiteen edistämiskeskus voisi olla luonteva paikka, mutta yhtä hyvin elin voitaisiin mielestämme perustaa opetus- ja kulttuuriministeriön yhteyteen. Keskeistä on, että elimellä on oma määrärahansa eikä esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen toimintaan tarkoitetuilla varoilla rahoiteta ko. toimintaa.

Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Ennaltaehkäisevä toiminta: eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoaminen, kiteyttäminen ja tunnetuksi tekeminen on kannatettavaa. Koulutus, neuvonta ja julkaisutoiminta, sekä erilaisten aloitteiden teko, lausuntojen ja suositusten antaminen alan kysymyksistä olisi niin ikään kannatettavaa.

Pidämme tärkeänä eri taiteenalojen erityispiirteiden huomioimisen ja hyvien eettisten toimintamallien tekemisen yhdessä taiteenalojen järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.  Näin alojen erityispiirteet tulevat huomioiduksi ja alan toimijoiden sitoutuminen paranee.

Ehdotuksessa todetaan, että alan yhteisten sääntöjen laatiminen tulisi olla todellinen prosessi, johon osapuolet sitoutuvat ja osallistuvat. Tässä kohtaa on tärkeää ottaa huomioon se, että monet kulttuuri- ja taidealan toimijat ovat erittäin pieniä ja toimivat hyvin niukoilla resursseilla. Kaikenlainen velvoittava hallinnollinen kehittämistoiminta on pois perustoiminnasta ja mikäli erilaisia kulttuurin alan toimijoita velvoitetaan dokumentoimaan ja määrittelemään eettiset koodistot on alan resurssikysymys otettava huomioon sekä aikatauluissa että vaatimuksissa.

Emme pidä kannatettavana tässä vaiheessa sisällyttää toimielimen tehtäväksi jälkikäteistä tutkintatoimintaa, jossa käsitellään ja tutkitaan epäeettisiksi väitettyjä toimia, toimintakäytäntöjä tai käyttäytymistapauksia. Toiminnan laajentaminen tähän suuntaan tulee arvioida siinä vaiheessa, kun toimielin on ensin jonkin aikaa toiminut ja ennaltaehkäisevän toiminnan vaikutuksia on arvioitu huolellisesti.

Miten arvioitte selvityksen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Toimielimen rahoitus ei saa vähentää taiteen rahoitusta, rahoituksen on tultava erillisenä valtion budjetista, kuten selvityksessä on ehdotettu.

Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Selvyyden vuoksi haluamme vielä lopuksi todeta, että taiteen vapaus on perustuslaissa turvattu oikeus. Toimielimen ohjeet tai määräykset eivät missään vaiheessa voi, eivätkä saa ulottua taiteen sisältöihin.

Helsingissä 25.11.2020
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja