HE 92/2018 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lukemisestedirektiivin voimaansaattaminen)

Lausunto Sivistysvaliokunnalle, 11.9.2018

 

Asia: HE 92/2018 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lukemisestedirektiivin[1] voimaansaattaminen)

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 770 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

 

Tiivistys

Suomen Kirjailijaliitto pitää direktiivin tavoitetta hyvin tärkeänä, mutta katsoo, että hallituksen esitys ei täytä ns. kolmen kohdan testin vaatimuksia. Liitto katsoo, että esitys perustuu puutteelliseen arviointiin ja että se tulee palauttaa uuteen valmisteluun.

 

1. Direktiivin tavoite

Pidämme tavoitetta edistää teosten ja kulttuurin saatavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille hyvin tärkeänä. Kaikille tulee taata yhtäläiset mahdollisuudet nauttia kirjallisuudesta, hankkia tietoa ja osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

 

2. Kolmen kohdan testi

Direktiivin voimaansaattamisessa tulee ottaa asianmukaisesti huomioon tekijöiden kansainvälisissä sopimuksissa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja kansallisessa lainsäädännössä turvatut oikeudet sekä ns. kolmen kohdan testi, joka on kirjattu myös direktiiviin (3 artiklan 3 kohta). Testin mukaan rajoituksia tekijänoikeuteen saa säätää vain erityistapauksissa ja siten, että ne eivät vaikuta teoksen tavanomaiseen käyttöön eivätkä kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijan etujen ja oikeuksien toteutumista. On selvää, että hallituksen esitys ei täytä kolmen kohdan testin vaatimuksia. Esitys perustuu puutteelliseen arviointiin jäljempänä mainituin perustein.

 

3. Korvausoikeus

Tekijänoikeuslain 17 §:n 4 momentin mukaan tekijällä on oikeus korvaukseen vain silloin, kun äänikirja tai viittomakielinen teoskappale jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Hallituksen esityksen mukaan asiantilaa ei muutettaisi.

Teknologisen kehityksen myötä tilanteet, joissa tekijällä on oikeus korvaukseen, ovat vähentyneet selvästi. Teosten käyttö tapahtuu verkossa suoratoistona niin, ettei teoskappale jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Korvausoikeus kattaa yhä pienemmän osan tekijänoikeuslain 17 §:n nojalla tapahtuvasta käytöstä. Vaikka teosten käyttö kasvaa ja laajenee, tekijöille teosten käytöstä maksettavat korvaukset laskevat jyrkästi. On hyvin todennäköistä, että muutaman vuoden kuluttua teosten käyttö tapahtuu lähes yksinomaan suoratoistona.

Katsomme, että voimaansaattamisen yhteydessä korvausoikeus tulee ulottaa koskemaan kaikkea direktiivin alaista käyttöä. Tekijöille kuuluu korvaus teostensa käytöstä myös silloin, kun se tapahtuu rajoitusten nojalla. Lainsäätäjän tulee ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Laajennus on välttämätön, jotta rajoitukset eivät kohtuuttomasti haittaa tekijöiden oikeuksien toteutumista. Katsomme, että direktiivin tarkoitus huomioon ottaen korvaus tulee suorittaa valtion varoista.

 

4. Valtuutettujen yhteisöjen velvoitteet

Pidämme erittäin tärkeänä varmistaa, että rajoitusten nojalla teoskappaleita valmistetaan yksinomaan direktiivissä tarkoitettujen edunsaajahenkilöiden käyttöön, eivätkä ne leviä laajemmalle. Tällä hetkellä Celian äänikirjoja voi lainata kuka tahansa pelkän oman ilmoituksensa perusteella, mitään todistusta näkövammasta tai lukemisteestä ei vaadita. Tilannetta ei voida pitää hyväksyttävänä.

Esityksen mukaan valtuutettujen yhteisöjen velvoitteet (uusi tekijänoikeuslain 17 c §) koskisivat vain sellaisia yhteisöjä, jotka harjoittavat teoskappaleiden vaihtoa toisten Euroopan talousalueeseen kuuluviin valtioihin sijoittautuneiden yhteisöjen kanssa.[2] Velvoitteet koskisivat Suomessa enintään hyvin pientä osaa yhteisöistä. Mitä todennäköisimmin niiden ulkopuolelle jäisi yhteisöjä, jotka harjoittavat rajoitusten nojalla laajamittaista toimintaa. Pidämme välttämättömänä, että velvoitteet koskevat kaikkia yhteisöjä, jotka harjoittavat rajoitussäännösten mukaisia toimia.

Samalla tulee säätää, miten velvoitteiden noudattamista valvotaan viranomaisen toimesta. Esityksen mukaan valvonta jäisi täysin tekijöiden vastuulle ja maksettavaksi. Tekijöillä ei ole resursseja tällaiseen valvontaan. Yhteistyö eri osapuolten välillä on tärkeää, mutta velvoitteiden noudattamista ei voida jättää käytännössä vapaaehtoisuuden varaan. Katsomme, että tässä tapauksessa valvontavastuu on perusteltua asettaa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

5. Hyväksymismenettely

Tällä hetkellä laitoksista, joilla on oikeus valmistaa äänikirjoja, säädetään erikseen asetuksella. Esityksen mukaan kaikesta etukäteisvalvonnasta luovuttaisiin. Tekijöiden oikeuksien ja etujen turvaamiseksi pidämme hyvin tärkeänä, että lailla säädetään hyväksymismenettelystä, jolla varmistetaan yhteisön edellytykset toimia lain ja sen velvoitteiden mukaisesti. Katsomme, että menettelyn toteuttaminen sopii luontevasti opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

6. Äänikirjamarkkinat

Tällä hetkellä äänikirjamarkkinat kasvavat nopeasti ja yhä useampi teos on saatavilla äänikirjana. Äänikirjoja voi lainata myös yleisistä kirjastoista. Edunsaajahenkilöille tuotettavien palvelujen tulee olla luonteeltaan täydentäviä, ei kaupallisten palvelujen tai yleisten kirjastojen kanssa kilpailevia. Rajoitukset eivät saa mahdollistaa tilanteita, joissa teosten käyttö on ristiriidassa niiden tavanomaisen käytön kanssa. Kohdissa 4 ja 5 esitetyt toimet ovat välttämättömiä myös tämän varmistamiseksi.

 

7. Uusi valmistelu

Katsomme, että hallituksen esitys perustuu puutteelliseen arviointiin ja että se tulee palauttaa uuteen valmisteluun. Näin vakavien epäkohtien korjaaminen ei käsityksemme mukaan ole mahdollista muulla tavoin.

 

Helsingissä 11.9.2018
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja

 

 

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta.

[2] Esityksen perusteluissa todetaan ristiriitaisesti, että velvoitteet koskisivat ”kaikkia valtuutettuja yhteisöjä, jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltion alueelle riippumatta siitä, tarjoavatko ne erityisesti palveluitaan edunsaajille muissa jäsenvaltioissa tai muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille valtuutetuille yhteisöille” (s. 13). Lakiehdotuksen mukaan velvoitteet koskisivat kuitenkin vain yhteisöjä, jotka harjoittavat teoskappaleiden rajat ylittävää vaihtoa (s. 57).