Kirjailijaliitolta lausunto valtion taiteilija-apurahoja koskevan lain muuttamisesta

Kirjailijaliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon lakiesityksestä, jolla muutettaisiin valtion taiteilija-apurahoja koskevaa lakia. Esityksen mukaan apurahan keskeyttämistä ja siirtämistä koskevat säädökset kirjataan valtion taiteilija-apurahoja koskevaan lakiin maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Kirjailijaliitto kannattaa esitettyjä muutoksia.

Muutos tuo apurahansaajille mahdollisuuden suunnitella ja jaksottaa töitään joustavammin. Apurahajakson siirrettävyys mahdollistaa tarvittaessa myös työsuhteisten töiden tekemisen.

Kirjailijaliiton lausunnot