Asia: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi sisämarkkinoilla, COM(2015) 627 final

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.1.2016

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 730 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

1. Asetuksen tavoitteet ja verkkosisältöpalvelujen siirrettävyys tällä hetkellä

Asetusehdotuksella pyritään varmistamaan verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla. EU-tasolla säädettäisiin siis jäsenvaltioita sekä kaikkia yksityisiä ja julkisia tahoja sitovasti siitä, että kuluttajan asuinjäsenvaltiossaan tilaaman verkkosisältöpalvelun on toimittava, tosin ilman mitään laatuvaatimuksia, myös hänen vieraillessaan toisessa jäsenvaltiossa esimerkiksi loma- tai työmatkalla.

On selvää, että teosten laaja saatavuus laillisten palvelujen kautta on kaikkien osapuolten intresseissä. Luovan alan toimijat ovat aktiivisesti kehittäneet verkkosisältöpalveluja viime vuosien aikana; palvelujen laatu, siirrettävyys ja ylipäänsä teosten saatavuus ovat parantuneet huomattavasti. Esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelut ovat jo tällä hetkellä täysin siirrettävissä EU-alueella. Kirjallisuuden alan verkkosisältöpalveluissa ei ole myöskään havaittavissa siirrettävyyteen liittyviä rajoituksia. Teoksia voi lukea kaikkialla riippumatta siitä, perustuuko palvelu kuukausi- vai kertamaksuun. Tällä hetkellä lähinnä vain av-aineistoa tarjoavien verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyttä on rajoitettu. Tämä johtuu pitkälti av-aineistojen tuottamisessa ja jakelussa käytetyistä rahoitusmalleista, jotka perustuvat alueellisten yksinoikeuksien myöntämiseen.

2. Suhteellisuusperiaate ja vaihtoehtoiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Suhteellisuusperiaate (SEU 5.4 artikla) edellyttää, että EU:n toiminnan sisältö ja muoto eivät ylitä sitä, mikä on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuten edellä on todettu, siirrettävyyteen liittyvät rajoitukset koskevat tällä hetkellä lähinnä vain av-aineistoa tarjoavia verkkosisältöpalveluja. Muut verkkosisältöpalvelut ovat pääsääntöisesti jo täysin siirrettävissä.

Markkinoiden asettamat paineet tuottaa yhä parempia palveluja ja saattaa aineistoa yhä laajemmin ja helpommin saataville ovat kovat. Todennäköisesti rajoitukset tulisivat vähenemään ja poistumaan melko nopeasti myös av-aineistoa tarjoavista verkkosisältöpalveluista ilman minkäänlaisia lainsäädännöllisiä toimiakin.

Edellä mainituista syistä johtuen on todennäköistä, että toteutuessaan asetus merkitsisi suhteellisuusperiaatteen vastaista puuttumista EU:n perusoikeuskirjassa turvattuihin elinkeinovapauteen ja tekijänoikeuksiin. Jäsenvaltioissa sellaisenaan sovellettavan asetuksen säätämistä näin kapea-alaisessa ja verrattain vähämerkityksellisessä asiassa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teoksen alueellisen käytön laajuudesta päättäminen on keskeinen tekijälle kuuluva oikeus, eikä sitä tule rajoittaa. Katsomme, että palvelujen siirrettävyyden ja kulttuurisisällön saatavuuden parantamista ylipäänsä tulisi jatkaa vapaaehtoisuuteen ja eri osapuolten yhteistyöhön perustuvin keinoin.

Helsingissä 15.1.2016
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY