Kirjailijan ammatti ja tulot

Kirjan kirjoittaminen on luovaa ja vaativaa ajattelutyötä, joka edellyttää kielen tajua, paneutumista, näkemystä ja kirjallista lahjakkuutta. Kirjailijat julkaisevat uuden teoksen keskimäärin noin 1,5 vuoden välein. Kirjailijan työhön kuuluvat myös esiintyminen, kirjailijavierailut, opettaminen ja erilaiset tilaustekstit.

Kirjailijat kirjoittavat kaunokirjallisia teoksia kuten romaaneja, novelleja, esseitä ja runoja. Kirjan kirjoittamisen prosessi pitää sisällään monia erilaisia vaiheita ideoinnista aiheen kypsyttelyyn, tiedonhankintaan ja aineistojen tutkimiseen. Myös kirjallisuuden lukeminen on keskeinen osa kirjailijan ammattia.

Kirjailijat työskentelevät pitkälti yksin, mutta koska työ on harvoin sidottua yhteen fyysiseen paikkaan, voi työtä rytmittää ja siihen hakea uusia lähestymistapoja esimerkiksi residenssijaksoilla. Kirjailija tekee usein läheisesti töitä kustannustoimittajan kanssa.

Vaikka kirjailijat haluaisivat ansaita elantonsa ensisijaisesti työllään, joutuvat he yhä useammin elämään epävarmuudessa apurahojen ja erilaisten töiden varassa. 47 % Kirjailijaliiton tulotutkimukseen vuonna 2023 vastanneista tekee kirjailijan työn ohella jotain muuta työtä.

Koska kirjailijoiden taloudellinen tilanne on haastava ja olemme ainoa taho, joka tuottaa tietoa kaunokirjailijoiden ansioista, keskitymme tällä sivulla erityisesti ammattikirjailijoiden tulorakenteeseen.

Mistä kirjailijan tulot koostuvat?

Kirjailijan tulot muodostuvat monista lähteistä: kirjan myynnistä kerääntyvistä tekijänoikeuspalkkioista, taiteellisen työskentelyn mahdollistavista apurahoista, kirjoituspalkkioista, esiintymiskorvauksista ja kouluttamisesta.

Kirjailijan tulonlähteet vuonna 2022:

Kaunokirjailijan tulojen eri lähteet ja niiden jakautuminen prosenttiosuuksina vuonna 2022

Suomen kielialueella ja pienillä markkinoilla vain harva kirjailija saa toimeentulonsa pelkästään kirjamyynnistä. Siksi kustantajilta saatujen tilityksien lisäksi kirjailijoille ensiarvoisen tärkeitä tulovirtoja ovat Sanaston tilittämät lainauskorvaukset ja apurahat. Erityisesti apurahojen merkitys on alan digitalisaation vuoksi kasvanut.

Mitä kirjailijan keskeisimmät tulot ovat?

Apuraha

Apuraha on valtion tai yksityisten säätiöiden kirjailijalle maksama taloudellinen tuki eli investointi taiteelliseen työhön. Apurahan merkitys on yksinyrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä toimivalle kirjallisuuden tekijälle samankaltainen kuin yritystuki yritykselle. Apurahojen turvin Suomeen syntyy uutta kotimaista kirjallisuutta ja kielemme säilyy elävänä, moniäänisenä ja rikkaana.

Apurahan voi ymmärtää helposti väärin: kyse ei ole avustuksesta huonoon taloudelliseen tilanteeseen tai muusta sosiaalituesta taiteilijoille. Kyse on puhtaasti valtion tai yksityisen säätiön investoinnista taiteelliseen työhön, joka myönnetään aina tarkan työsuunnitelman perusteella.

Kustantajalta saadut tilitykset

Kustantajat maksavat tekijöille tekijänoikeuskorvausta oikeudestaan hyödyntää kirjaa taloudellisesti. Kirjailija saa kaupallisesta hyödyntämisestä tulevista tuloista osuutensa tekijänpalkkiona, joka lasketaan prosenttiosuutena kirjan arvonlisäverottomasta myyntitulosta.

Lainauskorvaus

Lainauskorvaus on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanaston kirjailijalle tilittämä tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä.

Lainauskorvaus perustuu tekijänoikeuslakiin ja Euroopan Unionin vuonna 1992 antamaan vuokraus- ja lainausdirektiiviin. Direktiivi edellyttää, että tekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen teostensa lainaamisesta tai oikeus kieltää teostensa lainaaminen. Suomessa lainauskorvausta on maksettu vuodesta 2007 alkaen.

Mitä kirjailija tienaa?

Kirjailijan kaunokirjallisesta työstä saatujen tulojen mediaani oli 1713 euroa vuodessa vuonna 2022.

Nämä ansiot koostuvat tekijänoikeuskorvauksista, joita ovat kustantajilta kirjamyynnistä saadut tilitykset, kirjojen kirjastolainaamisesta maksettava lainauskorvaus ja tulot kirjoista tehdyistä näytelmistä ja elokuvista. Tämä tarkoittaa korvausta monen vuoden työstä.

Vuodesta 2018 kirjailijoiden tulot ovat tippuneet peräti 25 % (Tulotutkimus 2023). 2010-luvulla alkanut kirja-alan digitaalinen murros, eli painettujen kirjojen korvautuminen e- ja äänikirjoilla ja striimauspalveluilla, muuttaa kirja-alaa radikaalisti. Murros lisää teosten saatavuutta ja tuo uusia yleisöjä kirjojen pariin, mutta samalla se on laskenut ratkaisevasti kirjailijoiden ansioita.

Kirjailijan tekijänpalkkiot eri formaateista

Kirjailijan teoskohtainen mediaanitulo on painetussa formaatissa 2,68 €. Sama teos ääni- ja e-formaatissa suoratoistopalveluissa tuottaa kuitenkin tuloa enää 0,53 €.

Suoratoistopalveluista kirjailijan saama tekijänkorvaus on 80 % vähemmän painettuun kirjaan nähden, vaikka kirjailijantyön näkökulmasta julkaisuformaatilla ei pitäisi olla merkitystä.

Kuten seuraavasta kuvasta näkyy, kirjailijan mediaanipalkkiot ovat laskeneet vuodesta 2019 eteenpäin kaikissa formaateissa, niin painetussa, ääni- ja sähkökirjoissa kuin suoratoistopalveluissa. 

Kaunokirjailijan teoskohtaisen palkkion kehitys julkaisumuodoittain 2019–2022:

Kirjailijoiden vuosiansiot mukaan lukien apurahat

Vuonna 2022 kirjailijoiden koko vuosiansion mediaani oli 12 600 €. Se pitää sisällään tulot kaunokirjallisesta työstä (eli tekijänoikeustulot), tulot muista kirjailijan töistä ja apurahat.

Kirjailijoiden erilaiset tulolajit ja kokonaistulojen rakentuminen:

Koska kirjailijoiden kaunokirjallisesta työstä saama tulotaso on alhainen, on apurahojen merkitys kirjailijoiden toimeentulolle suuri. Apurahojen merkitys on alan digitalisaation vuoksi kasvanut kaunokirjailijoiden tulonmuodostuksessa merkittävästi (52 %) vuoden 2018 tulotutkimuksesta.

Kaunokirjallisesta työstä, muusta kirjailijan työstä, apurahoista ja kirjallisuuspalkinnoista saatujen tulojen vertailu 2018 ja 2022:

Viimeisen Kirjailijaliiton Tulotutkimuksen 2023 mukaan apurahojen merkitys on noussut peräti 44 %:iin vuoden 2018 tutkimuksesta. Vuonna 2022 kirjailijoiden saamien apurahojen mediaani oli 14 800 euroa vuodessa.

Apurahat ovat elintärkeitä, jotta uutta suomalaista kirjallisuutta voi syntyä. Kaikki eivät kuitenkaan saa apurahaa, sillä hakijoita on paljon.

Kirjailijoiden tyytyväisyys omaan elantoonsa

Reilusti yli puolet vuoden 2023 tutkimukseen vastanneista (59 %) ei ollut tyytyväisiä teoksen kokonaismyynnistä saamiinsa palkkioihin. Moni kirjailija ei pysty elättämään itseään pelkällä kirjailijan työllä.

69 % Kirjailijaliiton Tulotutkimukseen 2023 vastanneista kirjailijoista haluaisi toimia päätoimisena kaunokirjailijana. Muuta työtä tekevien määrä on kasvanut merkittävästi.

Tutkimuksesta käy ilmi, että noin 20 % kirjailijoista on muun kokoaikaisen toimen piirissä ja 26 % tekee kirjailijan työn ohella muuta osa-aikaista työtä. Tyypillisesti muut toimet liittyvät opettamiseen, kouluttamiseen, toimittajan työhön ja eläkkeellä olemiseen.

Koska kirjailijoiden tulot kertyvät monesta eri lähteestä, on jokainen palkkio merkityksellinen. On tärkeää, että kirjailijat saavat asianmukaisen korvauksen työstään – koski se sitten kaunokirjallista työtä, esiintymisiä, tilaustekstejä tai jo olemassa olevien tekstien käyttöä.


Miten kirjailijoiden tulot muodostuvat ja millaisia tekijänpalkkioita kirjailijoille maksetaan?


Mitä kirjailijat itse kertovat ammatistaan?