Dramatisointi- ja esitysoikeussopimukset

Näytelmiin liittyvät sopimuskäytännöt ovat Suomessa melko vakiintuneita. Seuraavassa käydään läpi, mistä ja miten yleensä sovitaan, kun alkuperäisteos, esimerkiksi romaani, dramatisoidaan näytelmäksi.

Alkuun kuitenkin lyhyt kertaus siitä, mihin sopiminen perustuu. Tekijällä on tekijänoikeuslain nojalla yksinoikeus määrätä teoksesta muuttumattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

Esimerkiksi romaanista dramatisoitu näytelmä on tekijänoikeudellisesti niin sanottu jälkiperäisteos. Se ei ole itsenäinen, vaan kuuluu alkuperäisteoksen suojapiiriin. Sekä dramatisointiin että näytelmän esittämiseen tarvitaan kirjailijan lupa. Dramatisoijalle syntyy oma tekijänoikeus näytelmään, ja lupa näytelmän käyttöön tarvitaan myös häneltä. Kaikki on kuitenkin riippuvaista alkuperäisteoksen tekijän suostumuksesta.

Kirjailijan sopimuskumppani on aina teatteri. Kustantajalle siirtyy kustannussopimuksella vain oikeus julkaista teos sellaisenaan tietyissä julkaisumuodoissa, ei esimerkiksi oikeutta dramatisoida teos.

Olennaisia sopimuskohtia dramatisointi- ja esitysoikeussopimuksissa ovat erityisesti seuraavat:

Luovutettavat oikeudet

Kun kyse on uudesta näytelmästä, kirjailija luovuttaa teatterille sekä oikeuden dramatisoida teos näytelmäksi että oikeuden esittää näytelmä. Jos näytelmä esitetään myöhemmin muualla, luovuttaa kirjailija luonnollisestikin vain oikeuden esittää kyseinen näytelmä.

Yleensä esitysoikeus on aluksi yksinomainen, ainakin teatterin toiminta-alueella. Kun kyse on uudesta näytelmästä, saatetaan sopia esimerkiksi niin, että näytelmä voidaan ottaa ohjelmistoon lähialueen teattereissa aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua, ja muissa teattereissa aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua näytelmän ensi-illasta. Samalla on tietenkin tärkeää sopia ensi-illan ajankohdasta niin, että se on kohtuullisen ajan, esimerkiksi viimeistään 6–12 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Esitysoikeus on voimassa tiettyyn ajankohtaan saakka tai niin kauan kuin näytelmä on yhtäjaksoisesti teatterin ohjelmistossa.

Teatterilla on vakiintuneesti oikeus tehdä esityksestä tallenteita sisäiseen käyttöön sekä oikeus näyttää ja välittää esityksen osia markkinointitarkoituksessa. Näytelmän esittämisestä kokonaan esimerkiksi television tai radion välityksellä sovitaan tarvittaessa erikseen.

Dramaturgi

Kun kyse on uudesta näytelmästä, sopimuksessa sovitaan, kuka teoksen dramatisoi. Sanomattakin on selvää, että kyseessä on aivan keskeinen ehto.

Palkkio

Kirjailija ja dramaturgi jakavat tavanomaisesti 12 % esitysten lipunmyyntituloista tasan keskenään (6 % ja 6 %). Tulot huomioidaan ilman arvonlisäveron ja ulkopuolisen lipunmyyntipalvelun tarjoajan provision osuutta. Kun kyse on uudesta näytelmästä, dramaturgi sopii teatterin kanssa myös erillisestä tilauspalkkiosta.

Samalla sovitaan, että jokaisesta esityksestä maksetaan kuitenkin Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n ja Suomen Teatterit ry:n suositusten mukainen euromääräinen vähimmäiskorvaus. Suositukset ovat teatteri- ja näyttämökohtaisia, ja niihin vaikuttaa myös näytelmän kesto (alle 2 t, yli 2 t). Myös vähimmäiskorvaus jaetaan tasan kirjailijan ja dramaturgin kesken.

Palkkiot esityksistä maksetaan kerran kuussa. Samalla toimitetaan tiedot lipunmyyntituloista ja katsojamääristä. Osa palkkiosta maksetaan ennakkona sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Kontrolli

Joskus sovitaan, että näytelmä tulee hyväksyttää kirjailijalla. Vähintäänkin sovitaan, että kirjailijalla on oikeus tutustua näytelmään ennen harjoitusten alkua. Lisäksi sovitaan oikeudesta osallistua harjoituksiin. Keskeistä on sopia sellaisesta kontrollista kuin itse kussakin tapauksessa pitää tärkeänä. Tekijänoikeus antaa tähän mahdollisuuden.

Mikäli kirjailija osallistuu harjoituksiin tai neuvonpitoihin teatterin aloitteesta, sovitaan näistä erillinen korvaus.

Tiedotus ja markkinointi

Selvyyden vuoksi on suositeltavaa sopia nimenomaisesti, että oma nimi ja alkuperäisteos mainitaan selkeästi ja näkyvästi kaikessa tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

Tarkastusoikeus

Vakiintuneesti sovitaan vielä niin sanotusta tarkastusoikeudesta, eli oikeudesta tarkastuttaa teatterin kirjanpitoaineisto auktorisoidulla tilintarkastajalla tilitysten oikeellisuuden selvittämiseksi. Kyse on tärkeästä ehdosta, vaikka tilanne, jossa sitä jouduttaisiin soveltamaan, onkin onneksi erittäin epätodennäköinen.