Kirjailijan muu työ

Kirjailijat tekevät kirjoittamisen ohella paljon ja monipuolisesti myös muita töitä. Kirjailijaliiton Tulotutkimukseen 2023 vastanneiden kirjailijoiden tuloista 43 % koostui kaunokirjallisesta työstä, 44 % apurahoista ja 13 % muista kirjailijan työhön liittyvistä töistä, kuten muista kirjoitustöistä, kirjoittamisen opettamisesta, esiintymisestä ja kouluttamisesta.

Kyselyyn vastanneista 47 % kertoi tekevänsä kaunokirjailijan työn lisäksi jotakin muuta työtä. Vuonna 2022 20 % vastaajista oli kokoaikainen muu toimi ja 26 % osa-aikainen toimi. Tyypillisesti työt liittyivät opettamiseen, kouluttamiseen tai toimittajan työhön.

Tälle sivulle on koottu tietoa kirjailijan muiden töiden sopimisen ja hinnoittelun tueksi.

Kirjailijan työnteon muodot

Kirjailija voi tehdä kirjoitustyön ohessa ja lisäksi töitä niin työsuhteessa palkkatyönä kuin itsensätyöllistäjänä verokortilla, laskutuspalvelun kautta (ns. kevytyrittäjyys), oman toiminimen tai yrityksen kautta tai osuuskunnan kautta. On tärkeää perehtyä eri työnteon muotoihin, sillä työnteon muoto vaikuttaa myös oman työn hinnoitteluun ja sosiaaliturvaan. Riippumatta työnteon muodosta, tulee työstä maksaa aina asianmukainen korvaus. Työsuhteista ja toimeksiannoista tulee tehdä kirjallinen sopimus.

Riippuen kirjailijan tekemistä muista töistä ja tarpeista suosittelemme harkitsemaan Suomen Kirjailijaliiton jäsenyyden lisäksi myös muiden järjestöjen tai ammattiliittojen jäsenyyttä.

Lisätietoa eri työnteon muodoista ja yrittäjyydestä mm.

Akavan Eritysalat: Freelancerin asema

Akavan Erityisalat: Yritysmuodon valinta ja verotus

ELY-keskus: Yrityksen perustaminen

Suomen Uusyrityskeskus: Apua yrittäjyyteen

Miten hinnoitella työtään?

Sovi palkasta tai palkkiosta aina etukäteen. Varmista maksetaanko korvaus palkkana, verokortilla työkorvauksena vai laskutettavana palkkiona. Hinnoittelun apuna voit käyttää erilaisten järjestöjen ja ammattiliittojen suosituksia. Ota työn hintaa arvioidessasi huomioon työhön kuluva kokonaisaika sisältäen valmistautumisen ja mahdolliset matkat. Mikäli työ edellyttää matkustamista toiselle paikkakunnalle tai yöpymistä, tulee tämä huomioida hinnassa.

Mikäli teet työn toimeksiantona, ota huomioon työn sivukulut. Itsensätyöllistäjä maksaa itse mm. lakisääteiset eläkemaksunsa, työterveyshuoltonsa, vakuutuksensa, työssään tarvitsemansa laitteet ja ohjelmistot, työhuoneensa kulut, puhelin- ja tietoliikennekulunsa, kirjanpitonsa ja loma-ajan palkkansa. Kaikki tämä on laskettava mukaan palkkioihin. Mikäli liiketoiminnan tulot ovat suuremmat, tulee hinnoittelussa huomioida myös arvonlisäverovelvollisuus.

Lisätietoa mm.

Palkkaus.fi: Palkkaa vai työkorvausta?

Verohallinto: Liikevaihdoltaan pienen yrityksen arvonlisävero

Reilun taiteen manifesti: Taiteen tekijät

TAKU: Taide- ja kulttuurialan vähimmäispalkkasuositukset ja työsuhteen ehdot

TAKU: Oman osaamisen hinnoittelu taide- ja kulttuurialoilla

OAJ: Opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan palkoista

Journalistiliitto: Palkkasuositukset

Suomen freelance-journalistit: Palkkiosuositukset

Viesti: Viestintäalan palkat

Kaunokirjailijan työhön liittyvien muiden töiden hinnoittelu

Muut kirjoitustyöt, kuten palkkiot lehdistä ja tilaustekstit

Kirjallisuuden tekijät ovat haluttuja vierailevia kirjoittajia sanoma- ja aikakausilehdissä. Monet kirjoittavat kolumneja, mutta myös kritiikkejä, esseitä, novelleja ja jatkokertomuksia.

Lehtisopimuksissa tulee huomioida, että lehdelle ei kannata luovuttaa kaikkia oikeuksia teoksiinsa, jotta niitä voi käyttää myöhemmin hyväkseen omassa tuotannossaan. Jos sinulta tilattu teksti tulee verkkoon, on hyvä sopia, kuinka kauan teksti voi olla verkossa. Jos teksti halutaan julkaista uudelleen, tulee tekstin julkaisusta maksaa uudelleenkäyttökorvaus.

Apua kirjoitustyön hinnoitteluun esimerkkihintoineen löytyy mm. Suomen freelance-journalistien ja Akavan verkkosivuilta. Kriitikoilla on lisäksi oma järjestö Suomen arvostelijain liitto (SARV).

Kirjailijalta voidaan myös tilata kirjoitustyö tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi juhlaruno tai teksti halutusta aiheesta. Tällöin hinta tulee määrittää suhteessa mm. omaan tunnettuuteen, työn tilaajaan ja laajuuteen.

Kirjailijavierailut ja esiintymiset

Kirjailijat ovat suosittuja esiintyjiä mm. kirjastoissa, kouluissa ja erilaisissa kirjallisuusalan tapahtumissa. Kirjailija on inspiroiva ja ajatuksia herättävä esiintyjä monenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Lukukeskus välittää kirjailijavierailuja ja -esiintymisiä eri tilaisuuksiin, myös virtuaalisesti. Kirjailijana voit liittyä Lukukeskuksen kirjailijatietokantaan, jonka kautta esiintymiset sovitaan. Lukukeskuksen kirjailijavierailupalvelu hoitaa neuvottelut, sopimukset ja maksuliikenteen tilaajan kanssa.

Jos sovit vierailusta suoraan tilaajan kanssa, suosittelemme silti noudattamaan vähintään Lukukeskuksen ohjehintoja. Huomioi hinnassa työhön kuluva kokonaisaika sisältäen valmistautumisen sekä mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Tv- ja radioesiintymiset

Kirjailijaliitto on mukana Yleisradion kanssa solmitussa Yhtyneet-sopimuksessa (kts. liite 3), jossa on määritelty osapuolia sitovat ehdot ja palkkiot YLE:n televisio- ja radio-ohjelmissa esiintymiseen. Pääsääntönä sopimuksessa on, että mikäli kirjailija esiintyy ohjelmassa haastateltavana, keskustelijana tai asiantuntijan roolissa, eikä siis esittele omaa uutuusteostaan, on hänelle maksettava esiintymisestä sopimuksen mukainen palkkio. Palkkion suuruus määräytyy mm. esiintymisen keston sekä ohjelmatyypin mukaan.

Luennointi- ja opetustyö

Kirjailijat tekevät paljon opetustyötä kirjallisuuden, sanataiteen ja kirjoittamisen opettajina erilaisissa oppilaitoksissa, kuten peruskouluissa, lukioissa, korkeakouluissa, taiteen perusopetuksessa ja kansalaisopistoissa. Kirjailijoita pyydetään oman ammattialansa asiantuntijoina usein myös luennoitsijoiksi. Osa työstä on vakituista tai osa-aikaista palkkatyötä; osa taas yksittäisiä keikkoja tai tunteja toimeksiantoina.

Silloin kun työn tilaaja ei ole ennalta määritellyt palkkiota, voi palkkion suuruutta haarukoida esimerkiksi Akavan palkkiosuosituksilla. Palkkiosta sovittaessa tulee ottaa huomioon esityksen kesto ja siihen käytetty valmistautumisaika sekä mahdolliset matkakulut.

Kaunokirjallisuuden esittäminen ja käyttäminen

Kaunokirjallisuuden käyttäminen julkaisuissa ja painotuotteissa tai esittäminen yleisötilaisuuksissa, radiossa tai televisiossa vaatii aina luvan tekijältä. Tekijänoikeusjärjestö Sanasto hallinnoi kirjallisuuden käyttölupia.

Kirjailijana voit liittyä Sanaston asiakkaaksi, jolloin lupapyynnöt voi ohjata Sanastoon, joka hoitaa neuvottelemisen, sopimusasiakirjojen laatimisen, laskutuksen ja käyttökorvausten tilityksen kirjailijalle.

Käytöstä on mahdollista sopia myös itse suoraan tilaajan kanssa. Tällöinkin kannattaa laatia kirjallinen sopimus, jossa sovitaan käytön laajuudesta, kestosta ja hinnasta. Suosittelemme noudattamaan vähintään Sanaston ohjehintoja.