Kustannussopimus

Kirjailijan tärkein sopimus on kirjan kustannussopimus. Kustannussopimus tehdään aina kirjallisesti ja sen ehtoihin tulee tutustua huolellisesti.

Kustannussopimuksella on sopimusten joukossa erityinen luonne, koska sen kohteena on taiteellinen teos. Kustannussopimuksella kirjailija antaa kustantajalle oikeuden painaa ja julkaista kirjoittamansa teoksen. Kirjailijan ja kustantajan välinen sopimussuhde perustuu keskinäiseen luottamukseen.

Sopimusvapaus ja sen rajoitukset: hyvät käytännöt ja tekijänoikeuslaki

Sopimusoikeuden kantava periaate on sopimusvapaus. Sopimuksen osapuolet voivat vapaasti tehdä keskenään toisiaan velvoittavia sopimuksia. Sopimusvapauteen sisältyy vapaus päättää sopimusten sisällöstä ja muodosta. Lainsäädäntö ja kunkin alan vakiintuneet sopimuskäytännöt asettavat kuitenkin rajoitteita sopimusvapauteen. Kustannussopimuksia ohjaavat kirja-alan hyvät käytännöt. Hyvillä käytännöillä ei ole oikeudellista sitovuutta, mutta osapuolen, joka ei jostain syystä alan yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudata, tulee pystyä perustelemaan toimintansa. Kustannussopimuksia tehdessä osapuolten on lisäksi otettava huomioon tekijänoikeuslain sääntely.

Tekijänoikeuslaissa on kustannussopimuksia koskevia tahdonvaltaisia sekä pakottavia säännöksiä. Tahdonvaltaisista säännöksistä osapuolet voivat sopia halutessaan toisin. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa silloin, kun asiaa koskeva säännös puuttuu kustannussopimuksesta. Esimerkkinä tällaisesta toimii tekijänoikeuslain 34 § koskien teoksen ensijulkaisun aikarajoja.

Tekijänoikeuslain pakottavat säännökset ovat sellaisia, joista ei voi sopia toisin ja niitä tulee noudattaa, vaikka sopimuksessa ei olisi niistä mitään mainintaa. Tekijänoikeuslaissa on tärkeää vuonna 2023 voimaan tullutta pakottavaa sääntelyä, jonka tarkoituksena on parantaa tekijän heikkoa neuvotteluasemaa sopimussuhteissa. Tärkeimmät ovat tekijän oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen (tekijänoikeuslain 28 a §) ja tekijän oikeus saada ajantasaiset, kattavat ja merkitykselliset tiedot sisältävä selvitys teoksen hyödyntämisestä (tekijänoikeuslain 30 a §). Säännöksen velvoittavat kirjailijan sopimuskumppania eli kustannussopimuksissa kustantajaa ja ne tulee ottaa huomioon sopimuksesta neuvoteltaessa.

Kustannussopimuksen kohde on kirja

Kustannussopimusta solmittaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, mitä oikeuksia sopimuksella luovutetaan. Lähtökohta on, että kustannussopimuksella luovutetaan yksinoikeus kirjan julkaisemiseen tietyissä julkaisumuodoissa, kuten painettuna, sähkö- tai äänikirjana. Muista, esimerkiksi audiovisuaalisista oikeuksista, sovitaan erikseen omilla sopimuksillaan.

Kirjailijan tekijänpalkkion tulee olla asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus kirjailijan työstä. Tekijänpalkkio lasketaan prosenttiosuutena kirjan arvonlisäverottomasta myyntulosta, jolla tarkoitetaan kirjakaupan tai muun vähittäismyyjän saamiensa alennusten jälkeen kustantajalle maksamaa arvonlisäverotonta hintaa. Myyntitulosta ei vähennetä kustantajan kuluja, kuten graafikon tai kustannustoimittajan palkkioita, markkinointi- tai painatuskuluja.

Kirjailija ja kustantaja neuvottelevat palkkioprosentista, joka määrittyy yleensä julkaisumuodoittain. Tavanomainen vaihteluväli on 21–26 %. Suositeltavaa on sopia palkkioprosentin progressiivisesta porrastuksesta. Lisäksi hyvien käytäntöjen mukaan osa palkkiosta maksetaan kirjailijalle ennakkona. Palkkio edellisen vuoden myynnistä maksetaan yleensä seuraavan vuoden keväällä.

Kustannussopimukset voivat näyttää hyvinkin erilaisilta riippuen siitä, mikä kustantamo on kyseessä ja millaisiin ehtoihin kirjailija ja kustantaja ovat neuvottelussa päätyneet. Kollektiivisia sopimuksia ei ole olemassa. Kirjailijaliitto ei myöskään hyväksy tai hylkää minkään tahon käyttämiä sopimuspohjia.

Suomen Kirjailijaliitto, Suomen tietokirjailijat ja Suomen Kustannusyhdistys ovat laatineet yhdessä hyvät käytännöt ja muistilistan kustannussopimuksella sovittavista asioista. Vaikka jokainen sopimus on erilainen, eikä lista ole tyhjentävä, on se kuitenkin hyvä lähtökohta.

Sopimusasioissa voit ottaa yhteyttä Kirjailijaliiton juristiin. Neuvomme kustannussopimusasioissa paitsi jäseniämme, myös uransa alussa olevia ja vielä liittoon kuulumattomia kirjailijoita. Sopimuksia käsitellään Kirjailijaliitossa luottamuksellisesti.

Äänikirjasta sopiminen

Kirjailija päättää kustannusopimusta tehtäessä siitä, mihin julkaisumuotoihin hän luovuttaa oikeudet kustantajalle. Kirjailijan ei tarvitse luovuttaa oikeuksia äänikirjaan. Jos äänikirjan oikeudet luovutetaan, tulee myös sitä koskevista ehdoista neuvotella.

Sopimuksesta täytyy neuvotella!

Sopimusluonnokseen tulee tutustua rauhassa. Hyvien käytäntöjen mukaan sopimus tulee käydä kustantajan kanssa keskustellen lävitse. Sopimuksen allekirjoittamisen aika on, kun sopimuksen sisältö ja ehdot ovat kaikilta osin selvät ja osapuolia tyydyttävät. Sopimuksessa on kaksi osapuolta, joiden intressit sovitetaan yhteen. Yksin sovittu ei ole sopimus.

Kuitenkin Kirjailijaliiton Tulotutkimuksen 2023 mukaan vain 38 % tekijöistä neuvottelee sopimuksista. Niistä, jotka neuvottelivat jopa 24 %:lle neuvotteleminen vaikutti myönteisesti sopimuksen lopputulokseen. Neuvotteleminen siis kannattaa ja on aivan olennainen osa kirjailijan ammattitaitoa jokaista sopimusta tehtäessä.

Kustannussopimus on yksityisoikeudellinen sopimus. Allekirjoittamisen jälkeen se on molempia osapuolia sitova. Siksi on tärkeää neuvotella sopimuksen ehdoista ennen hyväksymistä.

Tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita edustava Tekijäfoorumi on tuottanut videoita taiteilijoiden avuksi sopimusneuvotteluihin. Videot ovat katseltavissa Tekijäfoorumin Youtube-kanavalla. Kirjailijaliitto on Tekijäfoorumin jäsen.