Kirjailijan verotus

Kirjailija on verottajan näkökulmasta henkilö, joka saa toimeentulonsa taiteellisesta työstä (esimerkiksi tekijänoikeuskorvaukset) tai sellaiseen tarkoitetusta apurahasta. Taiteilija saa vähentää verotuksessaan tulonhankkimiskulunsa. Olemme koostaneet tälle sivulle yksityiskohtaista tietoa kirjailijoiden verotuksesta ja veroilmoituksen täyttämisestä.

Osa kirjailijoista kerää tulonsa henkilöverotuksen sijaan oman yrityksen kautta, jolloin käytössä on yleensä erillinen kirjanpitäjä. Yritystoiminnassa on tärkeää ottaa huomioon, ylittyykö liikevaihdossa arvonlisäverovelvollisuuden raja.

Yleisesti ammattitaiteilijan verotuksesta

Taiteilija saa vähentää taiteellisesta toiminnasta aiheutuneet kulunsa verotuksessa. Sen sijaan tuloa tuottamattomasta harrastustoiminnasta aiheutuneita kuluja ei voi vähentää.

Verotuksessa vakiintuneesti käytetyn määritelmän mukaan ammattitaiteilija on se, joka saa toimeentulonsa taiteellisesta työstä tai taiteelliseen työhön myönnetystä apurahasta. Jos toimeentulo ei kokonaisuudessaan kerry taideammatista, voidaan ammattitaiteilijana pitää henkilöä, joka osoittaa toimivansa säännöllisesti ja ammattimaisesti jollakin taiteen alalla. Taiteellista toimintaa on muun muassa kirjojen julkaiseminen. Epävarmoissa tapauksissa ammattimaisuutta puoltaa ammatillisen taiteilijajärjestön jäsenyys. Kirjailijaliiton jäsenet täyttävät ammattitaiteilijan määritelmän ehdot.

Ohjeessa Tulonhankkimiskulut ansiotuloista ei ole tarkkaa ammattitaiteilijan määritelmää, mutta käytännössä toiminnan ammattimaisuutta arvioidaan kuten ennenkin.

Edellä mainittuun ohjeeseen ja ohjeessa mainittuun korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen kannattaa viitata esimerkiksi omassa, vapaamuotoisessa liitteessä, jota monet kirjailijat käyttävät tulonhankkimiskulujen tarkempaan erittelyyn. Kerro, että olet verohallinnon ohjeen ”Tulonhankkimiskulut ansiotuloista” ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2009:106 mukaisesti ammattitaiteilija, ja että sinua tulee kohdella verotuksessa ammattilaisena, ei harrastajana.

Veroilmoituksesta

Kirjailijan verotus kulkee, kuten muidenkin yksityishenkilöiden verotus, kalenterivuoden mukaan tammikuusta joulukuuhun.

Kirjailija ei ole kirjanpitovelvollinen, mutta menoista ja tuloista tulee kuitenkin pitää kirjaa vuoden ympäri. Oma kirjanpito helpottaa verottajan kanssa asiointia ja auttaa vähennysten hyväksynnässä. Omat muistiinpanot tulonhankkimiskuluista helpottavat suuresti veroilmoituksen tekoa ja usein niiden avulla säästyy veroilmoituksen täydentämiseltä.

Kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, mutta ne täytyy säästää ja esittää verottajalle tarvittaessa. Käytäntö on osoittanut, että esim. suuria matkakuluja vähennettäessä verottaja haluaa nähdä kuitit.

Esitäytetty veroilmoitus ei ole täytettävä lomake, vaan tuloste verotustiedoista. Kaikki täydennykset ja korjaukset tehdään itse OmaVerossa tai erillisillä lomakkeilla.

Esitäytettyyn veroilmoitukseen on lisätty valmiiksi tiedot niistä ansiotuloista ja ennakonpidätyksistä, jotka maksajat ovat ilmoittaneet verottajalle. Nämä tiedot kannattaa ehdottomasti aina tarkistaa, virheen mahdollisuus on olemassa

Kirjailijalle keskeiset täydennettävät ja korjattavat kohdat ovat:

  • Apurahat
  • Tulonhankkimistoiminta
  • Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot
  • Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset

Em. kohdista löydät tarkemmat selvitykset tältä sivulta.

Kirjailijaa verotetaan kuten palkansaajaa tuloverolain mukaan. Palkansaajaan verrattuna suuri ero on kuitenkin se, että kirjailijan tulot kertyvät usealta maksajalta. Tyypillistä on myös se, että työstä aiheutuu paljon erilaisia tulonhankkimiskuluja. Esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuvat kokonaan taiteellisen toiminnan kulut. Tulonhankkimiskulut tulee siis ilmoittaa itse. Vähennykset vaikuttavat verotuksen lopputulokseen eli verotuspäätökseen.

Kirjailijat tekevät työtään eläkeiästä riippumatta. Verotuksessa tunnustetaan se, että taiteilija voi jatkaa ammattityötään, vaikka hän saisi työeläkettä. Taiteilija voi vähentää taiteellisen työn tulonhankkimiskulut eläketulosta.

Tarkista tärkeät päivämäärät vuosittain! Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Jos sairauden, matkan tai muun syyn vuoksi tarvitset lisäaikaa, hae sitä OmaVerossa tai lomakkeella Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi. Hakemus on tehtävä ennen esitäytettyyn veroilmoitukseen merkittyä viimeistä palautuspäivää.

Taiteellisen toiminnan kulut

Palkat, palkkiot, työkorvaukset ja käyttökorvaukset ovat sen verovuoden tuloa, jona ne on nostettu tai muutoin saatu hallintaan, siis maksettu tilille.

Apurahat ovat verovuodesta 2019 lähtien sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Tarkista esitäytetystä veroilmoituksesta kohta ”Verotuksen perusteena olevat tiedot”. Tarvittaessa korjaa tai täydennä tietoja OmaVerossa tai erillisellä lomakkeella.

Apurahojen ja tunnustuspalkintojen verotus

Verovapaat apurahat ja tunnustuspalkinnot

Verotuksessa taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai stipendi voi olla verovapaata tuloa. Tuloverolain 82 §:n mukaan apuraha on verovapaata ilman ylärajaa, jos sen maksaja on julkisyhteisö eli esimerkiksi valtio, kunta, taiteen keskustoimikunta tai alueellinen taidetoimikunta.

Kirjastoapuraha on tuloverolain 82 §:n mukaan verovapaata tuloa. Kirjastoapuraha on harkinnanvaraista tukea taiteelle, kun taas lainauskorvaus on tekijänoikeuslakiin perustuva käyttökorvaus. Termit ja asiat sekoittuvat helposti. Vältä sanan ”kirjastokorvaus” käyttämistä.

Tunnustuspalkinnot ovat 1.1.2023 alkaen saajalleen kokonaan verovapaita, jos palkinto on saatu palkinnon saajaan nähden riippumattomalta palkinnon myöntäjältä. Muutos koskee vuonna 2023 tai sen jälkeen maksettuja tunnustuspalkintoja. Koska tunnustuspalkinnot ovat säännöksen edellytysten täyttyessä kokonaan verovapaita riippumatta siitä, onko palkinnon maksaja julkisyhteisö vai muu taho, tunnustuspalkinnon verovapaudesta ei enää tehdä hakemusta valtiovarainministeriöön. Verohallinto ratkaisee verotusta toimittaessaan, onko kyse säännöksessä tarkoitetusta tunnustuspalkinnosta vai muusta palkinnosta. Verovapaalla tunnustuspalkinnolla ei enää ole vaikutusta myöskään muiden apurahojen ja stipendien verovapaan enimmäismäärän laskentaan.

Osittain verovapaat apurahat

Yksityisten yhdistysten, säätiöiden ja rahastojen maksamat apurahat ovat verovapaita, jos kaikkien apurahojen (sekä julkisilta että yksityisiltä maksajilta saatujen) yhteenlaskettu määrätulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisenjälkeen ei ylitä vuodessa valtion taiteilija-apurahan määrää, joka on vuonna 2023 25 547,52 €.

Hyvä nyrkkisääntö on se, että kun kaikkien apurahojen ja palkintojen yhteismäärä vuoden aikana ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, täytyy miettiä, onko tuon rajan ylittävä apuraha verotonta vai verollista. Tarvittaessa verovuoden aikana voi tilata uuden verokortin tai hakea ennakkoveroa.

Apurahojen ja palkintojen ilmoittaminen

Apurahat ja palkinnot ilmoitetaan OmaVerossa tai käytetään lomaketta 10. Ks. kulujen kohdentamisesta ohje vähennyksistä.

Esitäytetyllä veroilmoituksella kaikki yksityisten tahojen myöntämät apurahat on ilmoitettu veronalaiseksi tuloksi, mutta ne eivät kuitenkaan ole verotettavaa tuloa, elleivät ne ylitä edellä mainittua rajaa. Jos tiedot ovat muuten oikein, muutoksia ei tarvitse tehdä.

Lue myös verohallinnon ohjeistus apurahoista.

Tulonhankkimistoiminta ja vähennykset

Yleistä

Tuloverolain vähennysjärjestelmä on kutistunut vuosien kuluessa sellaiseksi, ettei palkansaaja pysty tekemään juuri muuta kuin työmatkavähennyksen. Kirjailijalla tilanne on toinen. Työn luonteeseen kuuluu, että siitä syntyy monenlaisia tulonhankkimiskuluja.

Mikäli tulonhankkimiskulut eivät ylitä vuodessa 750 euroa, kuluja ei tarvitse selvittää. Verottaja myöntää kyseisen summan tulonhankkimisvähennyksenä viran puolesta.

Tulonhankkimiskuluina vaadittavien vähennysten on liityttävä tulonhankintaan tai tulon säilyttämiseen. Tuloverolaki lähtee siitä, että tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvat kulut ovat vähennyskelpoisia. Erikseen mainitaan, että taiteen harjoittamisesta johtuvat menot ovat tulon hankkimisesta johtuvia menoja. Laki ei tyhjentävästi luettele mahdollisia vähennyksiä, vaan kirjailijan täytyy itse osoittaa kulun yhteys tulon hankintaan. Tyypillisten, jäljempänä lueteltujen vähennysten lisäksi harvinaisemmatkin kulut hyväksytään, jos niillä on selkeä yhteys tulonhankintaan. Veroilmoituksessa kirjailijan täytyy perustella verottajalle tämän yhteyden olemassaolo.

Lähtökohta on, että verottajan tulee hyväksyä vähennyskelpoisiksi kaikki kirjailijan työhön liittyvät tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvat selvitetyt menot. Kirjailijan tehtävä on selvittää kulut verottajalle ja perustella havainnollisesti, millä tavoin ne liittyvät kirjailijan työhön. Verottajalla ei ole käsitystä siitä, miten kirjailija työskentelee ja mitä kuluja työstä syntyy. Kärsivällisyys, rehellisyys ja asiallisuus kannattavat. Käytäntö on osoittanut, että suuretkin tulonhankkimiskulut menevät läpi, jos perustelut ovat selkeät.

Tulonhankkimiskuluja ei vähennetä verosta vaan verovelvollisen tuloista. Siten ne pienentävät sitä summaa, josta vero määrätään.

Tulonhankkimiskulut kohdistetaan aina tiettyyn tuloon:

Kohdeapuraha on myönnetty rajattua käyttötarkoitusta varten, ja siitä vähennetään vain kyseiseen käyttötarkoitukseen liittyvät kulut. Mahdollinen ylimenevä osuus vähennetään muista tuloista. Kohdeapurahoja ovat esimerkiksi Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn myöntämät laite- ja matka-apurahat. Kohdeapurahoihin kohdistuvat kulut ilmoitetaan OmaVerossa apurahoihin tai lomakkeella 10.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannusten rahoittamiseen. Siihen ei voi kohdistaa lainkaan taiteellisen toiminnan kuluja, vaan ne vähennetään muista tuloista. Työskentelyapurahoja ovat esimerkiksi kirjastoapurahat ja Kirjailijaliiton myöntämät apurahat. Valtion taiteilija-apuraha on myönnetty työskentelyedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi, eikä siihenkään voi kohdistaa taiteellisen toiminnan kuluja.

Lue myös ohjeistus vähennyksistä ja freelancer verotuksessa.

Tulonhankkimistoiminta

Tulonhankkimiskulut, jotka eivät kohdistu apurahoihin, ilmoitetaan pääosin lomakkeella 11 Tulonhankkimistoiminta. Lomakkeen täyttöohjeet ovat hyvät, ja verottaja antaa niissä itse perustelun kulujen vähentämiselle. Kohtaan ”harjoitettu tulonhankkimistoiminta” voi merkitä ammattikirjailija.

Seuraava vähennysten erittely ja numerointi seuraa Tulonhankkimistoiminta-lomakkeen erittelyä ja numerointia.

3.1. Materiaalit ja tarvikkeet

Postituskulut, tulostuspaperit, värikasetit, muistitikut yms. toimistotarvikkeet sekä valokopiointikulut ovat vähennyskelpoi­sia.

3.2. Työvälineet

Kirjailijan työssä tarvittavat työvälineet, kuten tietokone, tulostin ja puhelin ovat vähennyskelpoisia. Myös työvälineiden huolto- ja korjausmenot ovat vähennyskelpoisia.

3.3. (sekä 5.1. ja 5.2.) Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet matkustamiskustannukset

Tilapäiset työmatkat ovat ammatin harjoittamisesta johtuvia matkoja, joiden kulut ovat vähennyskelpoisia kotimaassa ja ulkomailla. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi käynnit kustantajan luona, aineistonkeräys-, residenssi- ja esiintymismatkat sekä seminaari- ja opintomatkat. Matkat Kirjailijaliiton ammatillisiin tilaisuuksiin ovat vähennyskelpoisia. Jos matka on osaksi lomamatka, selvitä, mikä osuus matkasta koskee työtä.

Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet matkustamiskustannukset vähennetään toteutuneiden kulujen määräisenä. Matkaliput, taksikuitit yms. tulee säilyttää. Omaa autoa käytettäessä ja muun selvityksen puuttuessa vähennys on 0,30 €/km.

3.4. Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset

Kirjailija voi vähentää tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset tulonhankkimismenoina silloin, kun mikään ulkopuolinen taho ei maksa kirjailijalle verotonta päivärahaa tai muuten korvaa kustannuksia. Lisääntyneitä elantokustannuksia ovat esimerkiksi työmatkasta aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset ruokailukustannukset sekä kulut yhteydenpidosta kotiin.

Vähennys tehdään toteutuneiden kulujen määräisenä. Säilytä verottajaa varten ravintolakuitit yms. Tavanomaisina elantomenoina, joiden ylittävä määrä oikeuttaa vähennykseen, voidaan muun selvityksen puuttuessa pitää 12 euroa työpäivältä.

Jos verovelvollinen ei pysty selvittämään lisääntyneiden elantokustannusten määrää, mutta osoittaa kuitenkin, että kuluja on syntynyt, vähennyksen määrä arvioidaan. Verohallinnon päätöksen 2023 mukaan työmatkasta kotimaassa vuonna 2023 saadaan tällöin vähentää yli 6 tunnin matkan osalta 17 €/vrk ja yli 10 tunnin matkan osalta 32 €/vrk. Ulkomaanmatkoista saadaan vähentää verohallinnon vahvistamat ulkomaanpäivärahojen määrät.

Lue Verohallinnon sivuilta:
Kilometrikorvaukset ja päivärahat
Päätös verovapaista matkakustannuksien korvauksista 2023
Yhtenäistämisohjeet vuodelle 2023

3.5. Työhuonevähennys

Erillisen työhuoneen vuokra tai yhtiövastike on kokonaan vähennyskelpoinen. Muutoin vähennys on työhuoneen pinta-alaa suhteessa asunnon kokonaispinta-alaan vastaava osa asunnon vuokrasta tai vastikkeesta. Työhuoneen valaistus-, lämpö-, siivous- ja korjauskulut ovat vähennyskelpoisia. Nämäkin kulut voi tarvittaessa arvioida pinta-alan perusteella.

Jos kirjailijalla ei ole työhuonetta tai siitä ei ole erillistä selvitystä, vähennys on 940 euroa koko vuodelta. Niille verovelvollisille, jotka käyttävät asuntoa osapäiväisesti, vähennys on 470 euroa koko vuodelta.

3.6. Muut menot

Ammattikirjallisuus. Ammattikirjallisuuden ja ammattilehtien hankintakulut ovat vähennyskelpoisia.

Puhelin- ja tietoliikennekulut. Puhelin ja internet ovat välttämättömiä kirjailijan työssä. Näiden kohdalla ilmoitetaan arvioitu tulonhankintaan liittyvä osuus kuluista, mieluiten väline välineeltä. Myös kotisivujen luominen ja ylläpito liittyvät kirjailijalla ansiotoimintaan, ja näitä kuluja voi vaatia vähennettäväksi.

Esiintymisvaatteet. Esiintyminen yleisölle kirjamessuilla ja muissa tilaisuuksissa sekä kuvalliset henkilöjutut ovat merkittävä osa kirjailijan työtä. Vaatteista, kampaajakäynneistä ja meikkauksesta aiheutuvia kuluja kannattaa vaatia vähennettäviksi niin, että liittää oheen tarkan listan esiintymisistä aikoineen ja paikkoineen. Valmiista lehtijutuista kannattaa ottaa talteen kopio. Keskeistä on, että verottajalle käy selväksi, että kyse on tulonhankinnasta, ja että kirjailijat joutuvat valmistautumaan esiintymisiä ja juttuja varten. Mitä enemmän vaate poikkeaa tavanomaisesta, ja mitä ilmeisempää on, että sitä käytetään vain esiintymiseen, sitä todennäköisemmin vähennys hyväksytään. Yleisesti ottaen verottajan linja on tiukka, ja vaatteista aiheutuneet menot katsotaan herkästi elantokustannuksiksi, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia menoja.

Opiskelukustannukset. Omalla kustannuksella hankitun, tulon hankintaan liittyvän koulutuksen kustannukset ovat vähennyskelpoisia. Kyse voi olla esimerkiksi esiintymiskoulutuksesta. Jälleen tärkeää on perustella verottajalle koulutuksen liittyminen tulon hankkimiseen.

Agentin palkkiot. Mikäli agentti ilmoittaa kirjailijan palkkiot verottajalle vähentämättä välityspalkkiotaan, voi kirjailija vähentää sen tulonhankkimiskuluna. Kopiot agentin tilityksistä on hyvä liittää mukaan.

Majoituskulut. Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet majoituskulut voi vähentää tulonhankkimismenoina silloin, kun mikään ulkopuolinen taho ei korvaa kustannuksia.

4. Poistot työvälineistä

Tietokone on kirjailijan perustyöväline, jonka hankintahinta on vähennyskelpoinen. Jos työvälineen käyttöaika on enintään kolme vuotta, voi hankintamenon vähentää kokonaan hankintavuonna. Tällaisina työvälineinä voidaan pitää esimerkiksi matkapuhelinta ja nykyään myös tietokonetta, joka kirjailijan työssä kuluu nopeasti. Hankintavuoden kuluna saadaan vähentää kokonaan myös sellaisen hankintameno, jota voidaan pitää vähäisenä (enintään 1200 euroa). Myös työvälineiden korjauksesta ja kunnossapidosta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia.

Pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen, yli 1200 euron hintaisten työvälineiden ja kalusteiden hankintamenot vähennetään vuotuisin, enintään 25 % suuruisin poistoin. Poisto lasketaan esinekohtaisesti. Jos tuloja on vähän, on syytä miettiä, kannattaako poistomahdollisuutta käyttää lainkaan tai käyttääkö mahdollisuudesta alle 25 prosenttia.

Lue myös Verohallinnon ohjeet poistoista.

Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset

Pakolliset eläkevakuutusmaksut. MYEL- ja YEL-vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia. Jollei maksuja ole poikkeuksellisesti merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen, ilmoitetaan ne lomakkeella 50A (kohta 8.2).

Jäsenmaksut. Vähennyskelpoinen on myös Suomen Kirjailijaliiton jäsenmaksu 162 €. Kirjailijaliiton jäsenmaksun tulisi näkyä esitäytetyssä veroilmoituksessa kohdassa ”Työmarkkinajärjestön jäsenmaksut”. Ellei näin ole, jäsenmaksu ilmoitetaan lomakkeella 50A (kohta 8.3).

Vähennyskelpoisia ovat lisäksi jäsenmaksut, jotka on suoritettu kirjailijan ansiotoiminnan edistämiseksi tai jotka muuten on katsottava tulonhankkimisesta aiheutuneiksi kustannuksiksi. Edellisestä poiketen nämä ilmoitetaan lomakkeella 11 (kohta 3.7). Erilaisten yhdistysten toiminnan tukemiseksi maksetut jäsenmaksut eivät ole vähennyskelpoisia.

Matkakulut

Asunnon ja työhuoneen väliset matkakulut. Jos kirjailijalla on erillinen työhuone, hän voi vähentää asunnon ja työhuoneen väliset matkakustannukset halvimman matkustustavan (julkisen kulkuneuvo) mukaan. Omavastuu matkakuluissa on 750 euroa vuodessa, enimmäismäärä on 8400 euroa vuodessa. Ilmoita matkakulut vain, jos ne ylittävät omavastuun. Kulut ilmoitetaan OmaVerossa tai lomakkeella 1A.

Kasvomaskien kuluja ei voi enää vähentää verotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Lue myös Verohallinnon ohjeistus asunnon ja työpaikan välisistä matkoista.

Oma kirjanpito ja kirjailijan työhön liittyvä pankkitili

Oma kirjanpito helpottaa verottajan kanssa asiointia ja auttaa vähennysten hyväksynnässä. Omat muistiinpanot tulonhankkimiskuluista helpottavat suuresti veroilmoituksen tekoa ja usein niiden avulla säästyy veroilmoituksen täydentämiseltä.

Muistiinpanoista on käytävä selkeästi ilmi se, mitkä ovat kirjailijan tuloja ja mitkä menoja. Myös tulonhankkimiskulujen vähentämisen kannalta on tärkeää, että kirjailija tekee muistiinpanot vuoden aikana kertyvistä, työhön liittyvistä kuluista. Muistiinpanot voi tehdä makunsa mukaan vihkoon tai Excel-taulukkoon – pääasia on, että merkinnät ovat selkeitä.

Kuitit kannattaa kerätä talteen ja niihin kannattaa merkitä päivämäärä sekä se, mihin kuluun ne liittyvät. Kuitteja ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, mutta ne täytyy esittää, jos verottaja sitä pyytää. Muistiinpanot ja niihin liittyvät tositteet tulee säilyttää kuuden vuoden ajan. Verottaja tekee vuosittain satunnaisia verotarkastuksia. Käytäntö on osoittanut, että esim. suuria matkakuluja vähennettäessä verottaja haluaa nähdä kuitit.

Kaikki kirjailijan työhön liittyvät kuitit kannattaa kerätä yhteen Excel-tiedostoon, sähköiseen kansioon tai muuhun arkistoon, jossa ne säilyvät hyvässä järjestyksessä.

Erilaisia kulueriä koskevat kuitit voi jaotella eri välilehtien alle niin, että jaottelu on yhdenmukainen Verohallinnon lomakkeen 11 Tulonhankkimistoiminta kanssa. Tämä helpottaa aikanaan olennaisesti veroilmoituksen laatimista. Muistiinpanot kirjataan aikajärjestyksessä.

Yksi kirjanpitoa mahdollisesti yksinkertaistava apuväline, jota kirjailijan kannattaa ainakin harkita, on erillisen tilin perustaminen ainoastaan kirjailijan työhön liittyville tuloille ja menoille. Työhön liittyvien tulojen ja menojen seuraaminen saattaa olla helpompaa, jos muuhun elämään liittyvät suoritteet eivät näy tiliotteella.

Tulontasaus, tappio ja tappiotasaus

Progressiivisesta asteikosta johtuva vaihtelevien tulojen lisärasitus on erityisen tuntuva, kun verovelvollinen saa yhdellä kertaa säännönmukaisiin tuloihin verrattuna suuren tuloerän, joka on korvausta useamman vuoden työstä tai muuten kertynyt useammalta vuodelta. Tämä koskee esimerkiksi kirjailijaa, joka on työskennellyt saman kirjan parissa useamman vuoden ennen kuin saa kirjastaan tekijänpalkkion.

Jos henkilö on verovuotena saanut vähintään 2500 euron tulon, jonka on katsottava etu- tai jälkikäteen kertyneen kahdelta tai useammalta vuodelta, ja joka on vähintään neljäsosa hänen verovuonna saamansa puhtaan ansiotulon yhteismäärästä, on tällaista kertatuloa verotettaessa verovelvollisen vaatimuksesta toimitettava tulontasaus.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan kirjailija voi valita, vaatiiko hän tulontasausta kirjan julkaisuvuoden vai sitä seuraavan vuoden tekijänoikeustuloihin. Tulontasausta ei voi saada enää teoksen julkaisuvuotta seuraavan vuoden tuloihin, jos hän on jo vaatinut tulontasausta julkaisuvuonna saamiensa tulojen perusteella, eikä hän ole perunut vaatimusta ennen kyseisen vuoden verotuksen toimittamisen päättymistä.

Tulontasauksen tulos vaihtelee riippuen ko­konaistulon määrästä, tasattavan tulon määrästä ja tasauksen perusteena olevien vuosien lukumäärästä. Tulontasausta on hyvä vaatia jo veroilmoituksen yhteydessä, viimeistään se tulee tehdä ennen verotuksen päättymistä. Tulontasaus otetaan huomioon vain silloin, kun se on verovelvolliselle edullista. Vaatimus tehdään OmaVerossa tai lomakkeella 50A, ”Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset” (kohta 7).

Lue myös Verohallinnon ohje tulontasauksesta.

Kirjailijan työssä tulot saattavat vaihdella huomattavasti eri vuosina. On tavallista, että kirjailija ei julkaise joka vuosi, mutta työtä tehdään ja kuluja syntyy niinäkin vuosina, kun kirjaa ei ilmesty. Jos tulonhankkimiskulut ovat jonakin vuonna suuremmat kuin tulot, pyydä, että verottaja vahvistaa tappion. Tappion saa vähentää verovuoden muista ansiotuloista ja seuraavan kymmenen vuoden aikana ansiotuloista sitä mukaa kuin ansiotuloa syntyy.

Ota kopio valmiista veroilmoituksesta talteen omiin arkistoihisi. Verotuksen valmistuttua lopputulos on helppo tarkistaa, kun oman ilmoituksen tiedot ovat tallessa.

Verotuspäätös kannattaa aina tarkistaa. Selkeissäkin asioissa tapahtuu joka vuosi virheitä, jotka täytyy oikaista. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota apurahojen verotuskohteluun, vähennysvaatimusten menestymiseen ja vähennysten kohdistamiseen.

Kirjailijaliitto neuvoo jäseniään kaikissa kirjailijan verotukseen liittyvissä asioissa ja auttaa tarvittaessa oikaisuvaatimusten tekemisessä. Verotukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä juristiimme.

Lisätietoja verotuksesta saa myös verohallinnon verkkosivulta ja palvelunumeroista.