Tekijänoikeuslakia päivitetty – muutoksilla tavoitellaan parannusta myös kirjailijoiden asemaan

Tekijänoikeuslain muutokset tulivat voimaan 3.4.2023. Tekijänoikeuslain uudistuksen taustalla on EU:n vuoden 2019 keväällä hyväksymä DSM-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Direktiivin antamisen tavoitteena on ollut tekijänoikeuslainsäädännön modernisointi vastaamaan paremmin uusia digitaalisen yhteiskunnan vaatimuksia sekä yhtenäistämään sääntelyä EU:n tasolla.

Suomessa lain valmistelu käynnistyi vuonna 2019. Hallituksen esitys annettiin keväällä 2022 ja täydentävä hallituksen esitys annettiin vielä saman vuoden joulukuussa. Kirjailijaliitto antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä toukokuussa. Lisäksi liittoa kuultiin useampaan otteeseen asiantuntijana sivistysvaliokunnassa. Kirjailijaliitto pyrki vaikuttamaan lainvalmisteluun koko hankkeen ajan erityisesti valvoen, että tekijöiden asemaa vahvistuisi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan lainmuutokset modernisoivat tekijänoikeuksia monella eri tavalla. Uudistuksella tavoitellaan muun ohella tekijöiden ja esittävien taitelijoiden aseman vahvistamista.

Kirjailijoita koskettavat seuraavat tekijänoikeuslain muutokset:

  • Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asema

Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa sopimussuhteessa vahvistetaan erityisesti kolmella uudella säännöksellä:

  1. Tekijällä on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus teoksen hyödyntämisestä.
  2. Tekijällä on oikeus saada selvitys teoksena hyödyntämisestä. Selvityksen tulee sisältää merkitykselliset ja kattavat tiedot teoksensa hyödyntämisestä.
  3. Jos teosta ei ole hyödynnetty kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenluovutusta koskevan sopimuksen tekemisestä, eikä teosta tekijän esittämästä vaatimuksesta huolimatta hyödynnetä kuuden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, tekijällä on oikeus peruuttaa oikeudenluovutus tai päättää, että oikeudenluovutuksen yksinomainen luonne päättyy. Tekijällä on oikeus pitää saamansa palkkio.

Laki velvoittaa noudattamaan uutta sääntelyä, eikä siitä voida poiketa sopimuksilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan lisäämällä läpinäkyvyyttä teosten käytössä ja korvausten maksamisessa vahvistetaan alkuperäisten tekijöiden asemaa suhteessa käyttäjiin.

Säännösten tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että hyviä käytäntöjä saadaan muodostettua kunkin alan piirissä järjestettävissä sidosryhmäkeskusteluissa. Kirjailijaliitto aikoo käydä keskusteluja olennaisten sidosryhmien kanssa kevään aikana. On tärkeää, että uusi lainsäädäntö saadaan tehokkaasti integroitua kirja-alalle!

  • Teosten käyttö tekstin- ja tiedonlouhinnassa

Teoksesta saa valmistaa kappaleita käytettäväksi tekstin- ja tiedonlouhintaa varten. Tekstin- ja tiedonlouhinnan edellytyksenä on, että teokseen on laillinen pääsy, eli teos on esimerkiksi avoimesti saatavilla verkossa.

  • Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttö kulttuuriperintölaitoksissa

Uusi sopimuslisenssisäännös helpottaa kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttöä arkistoissa, museoissa ja kirjastoissa. Kulttuuriperintölaitokset saavat käyttää kaupallisesta jakelusta poistuneita teoksia sopimuslisenssin nojalla ja tietyin edellytyksin tekijänoikeuden rajoituksen nojalla, jos edustavaa sopimuslisenssiorganisaatiota ei ole.

  • Teoksen käyttö parodiassa

Teoksen käyttöä parodiassa on pidetty aiemminkin sallittuna, jos vapaan muuntelun tuloksena on syntynyt itsenäinen ja omaperäinen teos. Jatkossa teoksia voidaan käyttää myös karikatyyrin tai pastissin yhteydessä.

  • Etäopetus ja digitaaliset opetusmateriaalit

Uuden sääntelyn perusteella kaikkia teoksia, mukaan lukien koulutusmarkkinoille suunnattuja teoksia, voidaan käyttää opetuksen havainnollistamiseen myös silloin, jos sopimuslisenssiä tai muuta käyttölupaa ei ole lainkaan tarjolla tai helposti saatavilla. Kyseessä on uusi tekijänoikeuden rajoitus, josta maksetaan korvausta vain, jos teosta käytetään sopimuslisenssin tai käyttöluvan perusteella. Kirjailijaliitto sekä Suomen Tietokirjailijat vastustivat uutta rajoitusta. Tärkeää kuitenkin on se, että suurin osa kirjallisten teosten opetuskäytöstä tapahtuu sopimuslisenssien perusteella, joten muutoksella ei pitäisi olla merkittävää vaikutusta tekijöiden taloudelliseen asemaan.

***

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslain toimivuutta ja vaikutuksia eri tahojen ja toimijoiden näkökulmista. Lisäksi tulee arviodia tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tarpeellisuutta tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyden sekä lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi.

Kirjailijaliitto seuraa myös uuden sääntelyn toimivuutta ja vaikutuksia. 

Lue Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote