Valtioneuvoston asetusluonnos Taiteen edistämiskeskuksesta

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki totesi eduskunnassa, kun lakia Taiteen edistämiskeskuksesta käsiteltiin ensimmäisen kerran: ”Itse en näe, että tässä on pyrkimys keskittää tai yksittäiselle henkilölle tuoda lisää valtaa, vaan päinvastoin, tässähän monelta osin viedään päätöksentekovaltaa entistä lähemmälle sitä taidekenttää, muun muassa siltä osin, missä sijaitsevat nämä aluetoimipisteet ja missä sijaitsevat sivutoimipisteet. Jatkossa se on taidekenttä itse, joka siitä päättää, eikä mikään ylätaso.”

Nyt lausuntokierroksella oleva asetusluonnos johtaa päinvastaiseen tilanteeseen. Asetusluonnoksessa esitetään, että taiteen edistämisasioissa valta ja päätöksenteko keskitettäisiin täysin edistämiskeskuksen johtajalle. Johtaja voisi asetusluonnoksen mukaan yksin päättää, miten määrärahat jaetaan eri taiteenalojen välillä, tai jopa päättää, ettei jollekin taiteenalalle myönnetä jonakin vuonna lainkaan määrärahoja. Asetusluonnoksen mukaan johtaja myös päättäisi yksin kaikki taiteen edistämisen kannalta keskeiset strategiset linjaukset. Taideneuvosto ja taidetoimikunnat saisivat ratkaista taiteen edistämisen kannalta vain toissijaisista asioista.

Taiteen arm´s length -periaate sekä taiteen autonomia edellyttävät, että strategiset toiminta- ja määrärahalinjaukset päätetään taideneuvostossa, jonka keskeisenä tehtävänä on oltava taiteen edistämiseen liittyvä lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu.

Sekä laissa että asetusluonnoksessa taideneuvoston kausi on merkitty alkamaan syyskuun alusta. Kyseinen ajankohta voi osoittautua käytännössä huonoksi. Näin säädettynä uuden taideneuvoston työ alkaa juuri silloin, kun edistämiskeskusta ja sen luottamuselimiä ruuhkauttavat apurahahakemukset. Siksi luontevampi aloitusajankohta olisi ollut esimerkiksi huhtikuun alku.
Edellä esitetyn perusteella Finlands svenska författareförening, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Muusikkojen Liitto, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Säveltäjät, Suomen Taiteilijaseura, Suomen Teatterit, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry, Taidemaalariliitto, Teatterikeskus, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ja Työväen Näyttämöiden Liitto esittävät yhdessä, että valtioneuvoston asetukseen Taiteen edistämiskeskuksesta muutetaan asetuksen 2 § 1 momentti, 4 §, 5 § 1 mom. 1. kohta, 6 § 2 mom., 8 § 1 mom. ja 10 § 1 mom. sekä lisätään uusi 13 §:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2 §
Tehtävät
Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, keskuksen tehtävänä on taideneuvoston johdolla:
1) seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia;
2) päättää läänintaiteilijoiden toimialat ja tehtävät kuultuaan alueellisia taidetoimikuntia;
3) ratkaista tarvittaessa minkä valtion taide-toimikunnan alaan toimikuntien ratkaistavaksi annettu asia kuuluu ja huolehtia toimikuntien välisestä yhteistyöstä;
4) jakaa keskukselle osoitetuista määrärahoista varat toimikuntien päätettäväksi.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4 §
Johtajan tehtävät
Johtaja kehittää taideneuvoston johdolla keskuksen toimintaa sekä vastaa siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen virkoihin on:
1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan, laaja-alainen tuntemus taiteesta sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamis-kokemus;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6 §
Virkojen täyttäminen
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Muun virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Taidetoimikuntien sihteereitä nimetessään johtajan on kuultava kyseistä valtion taidetoimikuntaa.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
8 §
Asioiden ratkaiseminen
Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, taideneuvosto ratkaisee:
1) keskuksen yleisiä toimintalinjoja koskevat asiat ja niihin rinnastettavat muut asiat ottaen huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriössä asetetut tavoitteet;
2) asiat, jotka koskevat keskuksen talous-arvioehdotusta, esitystä keskuksen tulostavoitteiksi, toimintakertomusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa;
3) yhteisöille myönnettävät valtionavustukset ja taiteilijoiden matka-apurahat;
4) muut tässä asetuksessa johtajan päätettäviksi säädetyt asiat.
4) yhden tai useamman taidetoimikunnan toimialaan kuuluvien taiteenalojen edistämiseen liittyvät asiat;
5) muita taiteen edistämisen kannalta laajakantoisia tai periaatteellisesti merkittäviä seikkoja.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
10 §
Taideneuvosto
Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo taideneuvosto. Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, taideneuvosto voi asettaa valtion taidetoimikuntaan tai alueelliseen taidetoimikuntaan vertaisarviointiin liittyviä asioita valmistelevia jaostoja.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
13 § (uusi)
Siirtymäsäännös
Taiteen keskustoimikunta ja nykyiset taidetoimikunnat jatkavat vanhoilla valtuuksillaan siihen asti, kun Taideneuvosto ja uudet toimikunnat on valittu.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Helsingissä 2.11.2012
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Tuula-Liina Varis
puheenjohtaja

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja