Luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lukemisestedirektiivin voimaansaattaminen), OKM 6/010/2018

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle, 27.4.2018

 

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lukemisestedirektiivin[1] voimaansaattaminen), OKM 6/010/2018

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 770 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Tiivistys

Suomen Kirjailijaliitto pitää direktiivin tavoitetta hyvin tärkeänä, mutta katsoo, että luonnos hallituksen esitykseksi ei täytä niin sanotun kolmen kohdan testin vaatimuksia.

 

1. Direktiivin tavoite

Pidämme tavoitetta edistää teosten ja kulttuurin saatavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille hyvin tärkeänä. Kaikille tulee taata yhtäläiset mahdollisuudet nauttia kirjallisuudesta, hankkia tietoa ja osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen.

2. Kolmen kohdan testi

Direktiivin voimaansaattamisessa tulee ottaa huomioon asianmukaisesti tekijöiden kansainvälisissä sopimuksissa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja kansallisessa lainsäädännössä turvatut oikeudet sekä ns. kolmen kohdan testi, joka mainitaan myös direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa. Kuten edelleen hallituksen esityksen luonnoksessa todetaan, rajoituksia saa säätää vain erityistapauksissa, jotka eivät ole ristiriidassa teoksen tavanomaisen käytön kanssa eivätkä kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijoiden etujen ja oikeuksien toteutumista. Katsomme, että luonnos hallituksen esitykseksi ei täytä kolmen kohdan testin vaatimuksia jäljempänä mainituin perustein.

3. Korvausoikeus

Tekijänoikeuslain 17 §:n 4 momentin mukaan tekijällä on oikeus korvaukseen vain silloin, kun äänikirja tai viittomakielinen teoskappale jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Luonnoksen mukaan asiantilaa ei muutettaisi.

Teknologisen kehityksen myötä tilanteet, joissa tekijällä on oikeus korvaukseen, ovat vähentyneet selvästi. Teosten käyttö tapahtuu verkossa suoratoistona niin, ettei teoskappale jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Korvausoikeus kattaa yhä pienemmän osan tekijänoikeuslain 17 §:n nojalla tapahtuvasta käytöstä. On hyvin todennäköistä, että jo muutaman vuoden kuluttua teosten käyttö tapahtuu lähes yksinomaan suoratoistona.

Katsomme, että voimaansaattamisen yhteydessä korvausoikeus tulee ulottaa koskemaan kaikkea direktiivin alaista käyttöä. Tekijöille kuuluu kohtuullinen korvaus teostensa käytöstä myös silloin, kun se tapahtuu rajoitusten nojalla. Lainsäätäjän tulee ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Laajennus on välttämätön, jotta rajoitukset eivät kohtuuttomasti loukkaa tekijöiden laillisia etuja. Katsomme, että direktiivin tarkoitus huomioon ottaen korvaus tulee suorittaa valtion varoista.

4. Valtuutettujen yhteisöjen velvoitteet

Pidämme erittäin tärkeänä varmistaa, että rajoitusten nojalla teoskappaleita valmistetaan yksinomaan direktiivin tarkoittamien edunsaajahenkilöiden käyttöön, eivätkä ne leviä laajemmalle. Tällä hetkellä Celian äänikirjoja voi lainata kuka tahansa pelkän oman ilmoituksensa perusteella, mitään todistusta näkövammasta tai lukemisesteestä ei vaadita. Tilannetta ei voida pitää hyväksyttävänä.

Luonnoksen mukaan valtuutettujen yhteisöjen velvoitteet (17 c §:n 1 momentti) koskisivat vain sellaisia yhteisöjä, jotka harjoittavat teoskappaleiden vaihtoa toisten Euroopan talousalueeseen kuuluviin valtioihin sijoittautuneiden yhteisöjen kanssa. Kun otetaan vielä huomioon, että laitoksista, joilla on oikeus valmistaa äänikirjoja, ei enää säädettäisi erikseen, rajausta ei voida pitää hyväksyttävänä. Pidämme välttämättömänä, että velvoitteet koskevat kaikkia yhteisöjä, jotka harjoittavat rajoitussäännöksen mukaisia toimia.

Samalla tulee säätää, miten velvoitteiden noudattamista valvotaan viranomaisen toimesta. Katsomme, että tässä tapauksessa valvontavastuu on perusteltua asettaa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

5. Äänikirjamarkkinat

Tällä hetkellä äänikirjamarkkinat kasvavat nopeasti, ja yhä useampi teos on saatavilla myös äänikirjana. Edunsaajahenkilöille tuotettavien palvelujen tulee olla luonteeltaan täydentäviä, ei kaupallisten palvelujen kanssa kilpailevia. On otettava huomioon, että äänikirjoja voi lainata myös yleisistä kirjastoista. Rajoitukset eivät saa mahdollistaa tilanteita, joissa teosten käyttö on ristiriidassa niiden tavanomaisen käytön kanssa. Kohdassa 4 esitetyt toimet ovat välttämättömiä myös tämän huomioimiseksi.

 

Helsingissä 27.4.2018
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja

 

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta.