Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksestä ” Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeet

Selvitys nykyisen hyvitysmaksujärjestelmän toimivuudesta, näköpiirissä olevista haasteista ja kehittämistarpeista” (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11)

Viite: Dnro 12/670/2010

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on yli 600 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Aluksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että selvitys näyttää jo käytetyn kielen perusteella suhtautuvan lähtökohtaisen kielteisesti hyvitysmaksuun. Esimerkiksi otsikoinnin tasolla puhutaan ”hyvitysmaksun aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta”, vaikka nämä tehtävät ovat osa ministeriön jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi varsinkin raportin alussa esittelyt kahdeksan kehittämisehdotusta ovat paikoin huonoa kieltä ja lauseiden merkityssisältö jää osin epäselväksi.

Hyvitysmaksujärjestelmän säilyttäminen, kehittäminen ja erityisesti ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Laitteisiin perustuva järjestelmä toimii hyvin, mutta vain sillä edellytyksellä, että maksun piirissä ovat ne laitteet, joilla yksityistä kopiointia tehdään – nyt tilanne on kestämätön. Maksujärjestelmän piirissä oleva laitekanta on auttamatta ajastaan jäljessä.

Laite tulee ottaa hyvitysmaksun piiriin, mikäli se mahdollistaa laadultaan ja laajuudeltaan sellaisen yksityisen kopioinnin, josta voidaan katsoa aiheutuvan vahinkoa. Hyvitys tulee suhteuttaa laitteella oletettavasti suoritettavan yksityisen kopioinnin määrään sekä laitteen hintaan. Tätä tukee myös Unionin tuomioistuimen 21.10.2010 antama tuomio (C-467/08), jossa todetaan, että laitteiden pelkkä kappaleenvalmistamiskapasiteetti riittää oikeuttamaan yksityistä kopiointia koskevan maksun perimisen.

Kirjallisuuden alan teosten yksityinen kopiointi tulee lisääntymään ja kopiointi tapahtuu laitteilla, jotka eivät toistaiseksi kuulu hyvitysmaksun piiriin. Tekijöiden tasavertaisen kohtelun vuoksi on tärkeää, että laitteet, joita voidaan käyttää e-kirjojen tallennukseen, otetaan mahdollisimman kattavasti hyvitysmaksujärjestelmän piiriin.

Selvityksessä asetetaan päämäräksi kopiointitutkimusten laadun kehittäminen sekä hyvitysmaksujärjestelmän läpinäkyvyyden ja julkisen luotettavuuden lisääminen – kaikki kannatettavia päämääriä. Hyvitysmaksujen läpinäkyvyyden eteen on tehty jo nyt paljon työtä, esimerkiksi verkkopalvelu hyvitysmaksu.fi on oiva osoitus läpinäkyvyyden lisäämisestä ja tätä työtä on syytä jatkaa. Haluamme huomauttaa, että tapa, jolla Teoston hyvitysmaksuyksikköön ja tutkimuksiin viitataan puolueellisina, on ala-arvoista ja perusteluja vailla. Teostolle annettu hyvitysmaksun hallinnointitehtävä perustuu suoraan lakiin ja ministeriö on itse asiaa valvova viranomainen ja on päätöksellään hyväksynyt yksikön hoitamaan ko. tehtävää. Mikäli näissä tutkimuksissa tai toiminnassa yleisesti on havaittu puolueellisuutta tai joitakin puutteita, tulisi ministeriön osoittaa mistä seikoista on kysymys ja asianmukaisesti vaatia niiden korjaamista. Tässä selvityksessä ei perusteita moisille väitteille esitetä.

Hyvitysmaksujärjestelmän säilyttäminen ja kehittäminen ovat tärkeitä seikkoja. Nyt ei kuitenkaan ole näköpiirissä erityisiä tarpeita järjestelmän muuttamiseen. Laitekannan päivittäminen on kiireellistä. Tekijät tarvitsevat heille kuuluvan lainmukaisen korvauksensa teostensa yksityisestä kopioinnista, ja korvauksen tulee olla kohtuullinen.

Kunnioittavasti

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Tuula-Liina Varis
puheenjohtaja

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja