Lausunto: VM002:00/2022, luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta annetun lain muuttamisesta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 850 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Esitysluonnoksen mukaan tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saatu palkinto säädettäisiin laissa suoraan verovapaaksi ja valtiovarainministeriölle tehtävistä verovapaushakemuksista luovuttaisiin. Pidämme muutosta erittäin kannatettavana. Kirjailijoiden näkökulmasta se yksinkertaistaisi ja selkiyttäisi verotusmenettelyä ja vähentäisi byrokratiaa.

Pidämme myös hyvin tärkeänä ja johdonmukaisena, että tunnustuspalkintoja ei otettaisi lainkaan huomioon laskettaessa apurahojen verovapaata osuutta. Toisin kuin apuraha, tunnustuspalkinto myönnetään hakemuksetta, eikä palkinnonsaajan ole mahdollista ennakoida sitä.

Helsingissä 29.8.2022

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Matti Numminen
va. toiminnanjohtaja