Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan ratkaisumallista yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OKM 28/040/2012

Suomen Kirjailijaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ratkaisumallista, vaikkakin haluamme todeta, että lausunnon antoaikataulu on liian kireä. Ratkaisun hakeminen jo pitkään auki olleeseen hyvitysmaksun uudistamiseen on tärkeää. Viivytys on käynyt tekijöille kohtuuttomaksi ja koko luova ala Suomessa kärsinyt tästä epävarmuudesta ja hyvitysmaksun yhä vähenevästä määrästä – ajassa jolloin yksityistä kopiointia tehdään enemmän kuin koskaan.

Mallin tulee taata riittävä ja kohtuullinen korvaus

Selvityksen lähtökohtana on hyvin voimakkaasti yksityisen kopioinnin tekijöille aiheuttama haitta. Vaikka haitta on merkittävä peruste, se ei ole kuitenkaan ainoa peruste hyvitysmaksun määrittelyssä. EU-direktiivissä todetaan, että tasoa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon erityisolosuhteet, ja olosuhteita arvioitaessa perusteena voi olla mahdollisesti aiheutuva haitta. EU-tuomioistuimen ratkaisun mukaan jo pelkästään laitteen kopiointiominaisuus on sellaisenaan peruste hyvitysmaksun perimiselle. Yksityisen kopioinnin mahdollistamisesta hyvitysmaksun avulla koituu valtava hyöty kuluttajille, hyvitysmaksukeskustelussa tämä hyötyelementti valitettavan usein unohtuu. Yksityisen kopioinnin määrästä on olemassa Suomessa hyvää tutkimusta ja tätä tutkimusta tulee myös käyttää, kun hyvitysmaksun tasoa määritellään.

Ratkaisuksi esitetty kolmipistemalli ei näkemyksemme mukaan tuota EU-direktiiviin vaatimaa riittävää eikä kohtuullista korvausta tekijöille. Selvityksessä todetaan, että esitetyllä mallilla saadaan aikaan Euroopan alhaisin taso. Tätä ei missään tapauksessa voida pitää tavoiteltavana kehityksenä.

Hyvitysmaksun piirissä olevan joukon laajentaminen on kannatettavaa. On erinomaista, että hyvitysmaksua tarkastellaan laajemmin ja graafisen sisällön saattamista hyvitysmaksun piiriin tutkitaan.

Kaikki tallennusalustat ja laitteet hyvitysmaksun piiriin

Laitekannan laajentaminen on hyvä lähtökohta, selvitys ei kuitenkaan ota kantaa siihen, kuuluvatko matkapuhelimet hyvitysmaksun piiriin. Katsomme, että hyvitysmaksun tulisi kattaa kaikki kopiointiominaisuudella varustetut laitteen, myös matkapuhelimet. Sillä, onko matkapuhelin työsuhdepuhelin vai henkilön oma, ei ole merkitystä, työsuhde-etuna saatua puhelinta käytetään myös yksityishenkilönä ja voidaan käyttää yksityiseen kopiointiin. Tätä tulkintaa tukee myös ns. Padawan ratkaisu (EU-tuomioistuin 2.10.2010). Pilvipalvelujen mukaanottoa pidämme hyvänä asiana, kaikkien tallennusalustojen tulee olla maksun piirissä. Hyvitysmaksujen ulottaminen sisältöihin etääntyy näkemyksemme mukaan liiaksi hyvitysmaksun periaatteista ja yhteys yksityiseen kopiointiin käy liian ohueksi järjestelmän legitimiteetin kannalta.

Kollektiivisia korvauksia ei verovaroista maksettaviksi

Kollektiiviset korvaukset ovat merkittäviä eri alojen taiteilijoille ja tekijöille sekä uuden suomalaisen kulttuurin ja taiteen luomiselle. Kollektiivisten korvausten siirtäminen valtion budjettiin ei ole kannatettavaa, riski, että ne vähentävät jo muutenkin riittämätöntä kulttuuribudjettia, on liian suuri.

Verkkotallennuspalvelut eivät ole yksityistä kopiointia

Lisäksi Kirjailijaliitto huomauttaa, että verkkotallennuspalvelut eivät ole yksityistä kopiointia ja että tätä asiaa ei voida tämän selvityksen puitteissa ratkaista. Asia tulee ratkaista tv-yhtiöitten ja tekijöiden välillä tai vaihtoehtoisesti tutkia sopimuslisenssin käytön mahdollisuutta.

Kirjailijaliitto toteaa lopuksi, että selvityksessä esitetyn ratkaisun toteuttamisaikataulu ei ole realistinen.

Helsingissä 25.5.2012

Suomen Kirjailijaliitto ry
Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja