Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain muuttamiseksi

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen jarjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Orpoteokset (Direktiivin 2012/28/EU edellyttämät säännökset)

Suomen Kirjailijaliitto katsoo, että oikeuksien selvittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja huolehtia siitä, ettei teoksia katsota orvoiksi kevyin perustein.

Lisäksi orpojen teosten käyttö on rekisteröitävä ja orpoteoksia käyttävien tahojen tulee pitää kirjaa orpoteosten käytöstä. Tekijän mahdollisesti myöhemmin selvittyä ja teoksen orpoteosstatuksen päätyttyä teosta käyttäneen laitoksen tulee suorittaa teoksen käytöstä kohtuullinen korvaus. Tekijän korvausoikeuden toteutumisen varmistamiseksi rekisteröinnin tulisi sisältää ainakin tiedot orvoiksi katsotuista teoksista, käyttöyhteyksistä ja -tavoista sekä käytön määrästä. Vähintään nämä tiedot ovat välttämättömiä kohtuullisen korvauksen määrittämisessä.

Orpoteosten käytöstä ja hallinnoinnista aiheutuvat kulut kuuluvat teoksia käyttäville laitoksille, samoin mahdolliset vastuut ovat teoksia käyttävillä tahoilla.

Lähettäjayritysten ja lehtikustantajien arkistojen käyttöä koskeva sopimuslisenssisäännos (TekL 25 g §)

Pidämme uutta sopimuslisenssisäännöstä kannatettavana. Sopimuslisenssi antaa mahdollisuuden sopia erilaisten aineistojen käytöstä joustavasti turvaten kuitenkin tekijöiden neuvotteluaseman ja korvaukset teosten käytöstä. On kuitenkin huomioitava, etta ohjelmia ja lehtiä käytetään jatkossa ainoastaan kokonaisuuksina. Sopimuslisenssin mukaisen käytön ei tule kohdistua yksittäisiin teoksiin tai niistä muodostettuihin uusiin yhdistelmiin.

Tekijanoikeuslain 26 §:n muuttaminen

Kirjailijaliitto pitää sopimuslisenssijärjestelmän perussäännöksen täsmentämistä lähtökohtaisesti hyvänä ajatuksena. Sopimuslisenssijärjestöjen aseman vahvistaminen edesauttaa osaltaan myös selkiyttämään sopimuslisenssijärjestelmän asemaa eurooppalaisessa kontekstissa.

Lainauskorvaussäännöksen täsmentäminen (TekL 19 §)

Kirjailijaliitto kannattaa esitettyä täsmennystä. Täsmennyksen myötä lain sanamuoto vastaa yksiselitteisesti lainsaatajan alkuperäistä tarkoitusta. Tähän asti se on ilmennyt vain lain esitöistä ja antanut sivistysvaliokunnan asiaa selventävästä mietintötekstistä huolimatta tilaa tulkinnanvaraisuudelle. Lainauskorvaus on korvausta teoksen alkuperäiselle tekijälle ja hänen perillisilleen.

Helsingissä 21.2.2013
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja