Euroopan komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnosta ja musiikkiteosten rajat ylittävän verkkokäytön lisensoinnista yhteismarkkinoilla

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Direktiiviehdotuksen päämääränä on parantaa hallinnoinin tasoa, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta sekä vahvistaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta hallinnoinin kontrollointiin.
Päämäärät ovat kannatettavia, mutta Suomen Kirjailijaliitto suhtautuu varauksella sääntelyn yksityiskohtaiseen tarkkuustasoon. Direktiiviesityksessä monia tekijänoikeusjärjestön hallintoon ja korvaustenjakoon liittyviä asioita esitetään siirrettäväksi järjestön kokouksen päätettäväksi. Hallinnon ja päätöksenteon järjestämisestä ei ole tarkoituksenmukaista säätää direktiiviesityksen mukaisella tarkkuustasolla, vaan järjestöjen tulee voida päättää itse mitkä asiat ovat yhdistyksen kokouksen ja mitkä esimerkiksi hallituksen päätettäviä. Myös direktiiviehdotuksessa olevat määritelmät ovat joiltain osin epätarkkoja ja pahimmillaan johtaisivat tulkintaongelmiin. Muun muassa termi supervisory board jää epäselväksi.

Tärkeänä kohtana haluamme myös nostaa esille, että direktiiviehdotuksessa tulisi käydä selkeästi ilmi suomalainen sopimuslisenssijärjestelmä ja direktiivin suhde siihen.

Tekijänoikeusjärjestelmän legitimiteetin ja tekijöiden oikeusturvan kannalta direktiiviesityksessä esille nostettu oikeuksien siirtämisen täsmällisyysvaatimus on periaatteellisella tasolla kannatettava. Direktiivin sääntely menee kuitenkin tässä muun muassa irtisanomisaikojen osalta liian yksityiskohtaiseksi. Tekijänoikeusjärjestöjen käytännön toiminta määrittelee pitkälti millaiset irtisanomisajat ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia.

Direktiiviesityksessä tekijänoikeusjärjestöille esitettyä vaatimusta tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset Suomen Kirjailijaliitto pitää hyvänä. Tekijänoikeusjärjestelmän legitimiteetin ja tekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun perustana on korvausten jaon tarkkuus ja oikeellisuus.

Helsingissä 30.8.2012
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Tuula-Liina Varis
puheenjohtaja

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja