Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta (OKM063:00/2014)

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 720 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

1. Yleistä

Luonnoksessa esitetty tapa implementoida yhteishallinnointidirektiivi (2014/26/EU) on pääosin varsin onnistunut. Toteutuessaan laki vahvistaa tekijöiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Lisäksi se jättää yhteishallinnointiorganisaatioille liikkumavaraa laista johtuvien velvollisuuksien toteuttamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Lakiluonnos on direktiivistä johtuen paikoin hyvin yksityiskohtainen. Mielestämme tulisi harkita mahdollisuutta siirtää osa erityisesti lukujen 5–9 säännöksistä tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaan asetukseen.

2. Lain soveltamisala (2 §)

Lain tulisi soveltua yhteishallinnointidirektiivin johdantokappaleen 10 mahdollistamalla tavalla myös yhteishallinnointiorganisaatioihin, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan unionin ulkopuolelle, mutta joilla on tosiasiallista toimintaa Suomessa. Luonnoksen mukainen soveltamisalaa koskeva muotoilu tarjoaa perusteettoman kilpailuedun unionin ulkopuolelle sijoittuneille tahoille. Kaikilla Suomessa tosiasiallisesti nyt ja tulevaisuudessa toimivilla yhteishallinnointiorganisaatioilla tulisi olla yhdenmukaiset toimintaedellytykset.

3. Johtajan nimike (17 §)

Lakiluonnoksen mukaan yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla toimitusjohtaja, joka vastaa liiketoiminnasta. Olisi toivottavaa, että laissa yhteishallinnointiorganisaatioille, jotka ovat Suomessa kaikki rekisteröityjä yhdistyksiä, jätettäisiin mahdollisuus valita johtajan nimikkeeksi nykyisen käytännön mukaisesti joko toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja. Direktiivistä ei johdu velvollisuutta rajoittaa yhdistysautonomiaa tältä osin.

4. Johtajan nimittäminen ja erottaminen (14 §)

Pidämme toivottavana, että yhteishallinnointiorganisaation johtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättäisi yleiskokouksen sijaan hallitus. Johtajan valitseminen harvoin kokoontuvassa yleiskokouksessa olisi epäkäytännöllistä ja aiheuttaisi turhaa epävarmuutta valintaprosessissa.

5. Valvontaelin (15 §)

Lakiluonnoksen mukaan yhteishallinnointiorganisaatiossa tulee olla valvontaelin, jona yksitasoisessa organisaatiossa toimii hallitus. Lain tulisi jättää yhteishallinnointiorganisaatioille mahdollisimman paljon liikkumavaraa valvonnan järjestämiseksi direktiivin edellytysten mukaisesti. Hallituksen tehtävien ja vastuiden tulisi vastata mahdollisimman pitkälle yhdistyslaissa säädettyä niin, ettei nykyisiä varsin toimivia toimintamalleja jouduta muuttamaan.

6. Korvaus teosten käytöstä (34 §)

On erittäin positiivista, että luonnos tunnustaa tekijöiden oikeuden kohtuulliseen korvaukseen teosten käytöstä. Pidämme kuitenkin ongelmallisena lakiluonnoksessa käytettyä muotoilua, jonka mukaan korvauksen kohtuullisuutta arvioidaan erityisesti suhteessa käytön taloudelliseen arvoon liiketoiminnassa. Teoksia käytetään usein sellaisessa toiminnassa, joka ei tavoittele voittoa, mutta jossa käyttö on laajaa, kuten opetuksessa. Teoksia käytetään usein myös toiminnassa, jolla on vain vähän tai ei lainkaan taloudellista arvoa. Tekijöille kuuluu kohtuullinen korvaus teosten käytöstä silloinkin, kun käytölle ei ole osoitettavissa käyttäjän kannalta selvää taloudellista arvoa. Mielestämme on erittäin tärkeää, että tämä periaate käy ilmi hallituksen esityksessä käytettävästä muotoilusta.

7. Valvova viranomainen (54 §)

Valvovalla viranomaisella tulee olla osaamista kulttuuriin ja tekijänoikeuteen liittyvissä asioissa, minkä takia pidämme erittäin perusteltuna osoittaa tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Yhteishallinnointiin ja tekijänoikeuslakiin liittyvien valvontatehtävien keskittäminen yhdelle taholle on selkein ja asianmukaisin ratkaisu. Luonnos mahdollistaa ministeriön yhteistyön kilpailuviranomaisen kanssa sen toiminta-alueeseen kuuluvissa asioissa. Mielestämme tämä turvaa kaikkien osapuolten intressit ja kilpailuoikeudellisten näkökulmien riittävän huomioimisen.

8. Siirtymäaika (70 §)

Olisi hyvin toivottavaa, että luonnoksessa esitettyä siirtymäaikaa pidennettäisiin merkittävästi. Yhteishallinnointijärjestöille ja niiden jäsenjärjestöille tulisi antaa riittävästi aikaa valmistautua lain edellyttämiin muutoksiin.

Helsingissä 11.9.2015
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY