Asia: HE 94/2015 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 3.12.2016

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 730 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Emme ole saaneet asiassa lausuntopyyntöä, mutta koska lakiehdotus koskee jäsentemme työttömyysturvan järjestämistä, haluamme lausua seuraavaa:

1. Asian valmistelu, kuuleminen ja vaikutusarviointi

Työttömyysturvalain muuttamisessa ei ole kuultu niitä ryhmiä, joiden toimintamahdollisuuksiin asialla on ratkaiseva vaikutus. Asian valmistelussa luovia aloja edustavien ryhmien kuuleminen on sivuutettu täysin. Hallituksen esitys tuli taiteen ja kulttuurin kentälle täytenä yllätyksenä, ja siihen on jouduttu reagoimaan kiireellisesti. Toivomme, että sosiaali- ja terveysvaliokunta huomioi asian käsittelyssä luovien alojen lukuisat kannanotot.

Ehdotuksen vaikutusarviointi yrittäjämääritelmän muuttamisen osalta on toteutettu puutteellisesti. Vaikutusarvioinnista puuttuu täysin arviointi ehdotuksen vaikutuksista etuuksien saajille. Vaikutusten arviointi on tehty viranomaisten näkökulmasta pohtimalla ainoastaan, miten muutokset vaikuttaisivat viranomaisten toimintaan. Näin puutteellista lainvalmistelua ei voida pitää hyväksyttävänä.

2. Esityksen tavoitteet

Kannatamme esityksessä ilmi tuotuja tavoitteita työttömyysturvajärjestelmän selkiyttämisestä ja uusien työtilaisuuksien etsimisen ja vastaanottamisen helpottamisesta. Valitettavasti esitys ei tarjoa tavoitteiden saavuttamiseksi todellista ratkaisua, vaan päinvastoin lisää epävarmuutta ja heikentää luovalla alalla työskentelevien oikeutta työttömyysturvaan.

3. Ehdotus jatkotoimenpiteistä

Suomen Kirjailijaliitto esittää, että hallituksen esitys siltä osin, kun se koskee työttömyysturvalakia, palautetaan valmisteluun ja lakiesityksen vaikutusarviointi ja asianosaisten tahojen kuuleminen suoritetaan huolellisesti ja asianmukaisesti. Katsomme, että esityksellä on merkittäviä ja kauaskantoisia kulttuuripoliittisia vaikutuksia, joita ei tässä esityksessä ole lainkaan arvioitu.

Helsingissä 3.12.2015
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY