Lausunto: HE 42/2019 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta

Lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, 22.10.2019

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 800 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Olemme kirjailijan työn ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen aseman erityisasiantuntija. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Pidämme vakuutusmaksuun kohdistuvaa korotuspainetta ymmärrettävänä. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että vaikutukset vakuutettujen kokonaisasemaan jäävät vähäisiksi. Arvioinnissa tulisi huomioida myös muut apurahansaajan lakisääteiset maksut, kuten MYEL-vakuutusmaksu. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, apurahansaajien keskimääräinen työtulo on laskenut viime vuonna. Katsomme, ettei arvioitua korotuspainetta (noin 15 %) voida pitää vähäisenä.

Haluamme vielä tässä yhteydessä tuoda esille, että on ensiarvoisen tärkeää tehdä vapaiden taiteilijoiden eläkevakuuttaminen yksinkertaisemmaksi ja vaikuttavammaksi. Tällä hetkellä samaa työpanosta vakuutetaan kahdessa eri järjestelmässä (MYEL ja YEL). Osa tuloista jää vakuuttamisen ulkopuolelle eikä kerrytä eläkettä. Katsomme, että ei-työsuhteisten ammattitaiteilijoiden eläkevakuuttaminen tulisi siirtää kokonaisuudessaan MYEL:n piiriin. Toimeenpano tapahtuisi Melassa käytössä olevilla järjestelmillä pienin muutoksin. Malli olisi rahastoiva, eikä toisi velvoitetta valtiontalouteen. Annamme mielellämme lisätietoja asiasta.

Helsingissä 22.10.2019
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja