Asia: Euroopan komission kysely kustantajien roolista tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ”panorama-poikkeuksesta”

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 20.5.2016

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 750 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

  1. Sopimuskäytännöistä kaunokirjallisuuden alalla

Kustannussopimuksella kirjailija luovuttaa kustantajalle kustannusoikeuden, eli oikeuden julkaista teos sovituissa julkaisumuodoissa. Kaikki muut oikeudet jäävät tekijälle. Myös kustannusoikeuden palautumisesta sovitaan julkaisumuodoittain. Palautuminen on sidottu siihen, onko teos yleisön saatavilla, tai vaihtoehtoisesti sovitaan, että sopimus on voimassa määräajan.

Joskus saatetaan sopia lisäksi, että kustantaja välittää teoksen käännösoikeuksia ulkomaille. Oikeudet eivät kuitenkaan siirry kustantajalle, vaan kustantaja ainoastaan edustaa tekijää. Kustannussopimus teoksen julkaisemisesta muulla kuin suomen kielellä syntyy kirjailijan ja ulkomaisen kustantajan välille. Toisaalta useat tekijät solmivat edustussopimuksen erillisen kirjallisuusagentin kanssa.

Kaunokirjallisten teosten jatkokäyttötilanteet ovat moninaisia. Kirjoista sovitetaan elokuvia, televisiosarjoja, näytelmiä ja kuunnelmia. Tekstejä sävelletään ja niitä käytetään antologioissa ja oppikirjoissa. Oikeudet kaunokirjallisten teosten jatkokäyttöön eivät siirry kustantajalle. Kirjailija neuvottelee ja sopii jatkokäytöstä tuotantoyhtiöiden, teattereiden ja muiden vastaavien tahojen kanssa joko itse tai agentin välityksellä.

  1. Kustantajan lähioikeudesta säätäminen olisi tarpeetonta, perusteetonta ja haitallista

Tekijänoikeus tuottaa kirjailijalle laissa säädetyin rajoituksin yksinoikeuden määrätä teoksen käytöstä muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Tekijänoikeus mahdollistaa kirjailijan ammatissa toimimisen.

Kirjailija sopii teoksen käytöstä useiden eri tahojen kanssa. Kustannussopimuksella kustantaja saa kaikki ne oikeudet, joita se kustannustoiminnassaan tarvitsee. Kirjailija ja kustantaja neuvottelevat sopimuksen ehdoista ja sopivat muun muassa siitä, kuinka oikeudet palautuvat. Sopimuskäytännöt ovat muodostuneet pitkän aikavälin kuluessa ja ne ovat pääosin toimivia. Oikeuksista sopimisen tai niiden hallinnoinnin vaikeus ei voi olla peruste kustantajan lähioikeudelle, etenkään kun kaunokirjassa tekijöitä on yleensä yksi, kirjailija, lastenkirjoissa joskus kaksi, kirjailija ja kuvittaja. Kustantajan lähioikeudesta säätäminen merkitsisi perusteetonta puuttumista sopimusvapauden periaatteeseen.

Lähioikeus merkitsisi myös vakavaa ja perusteetonta puuttumista kirjailijan tekijänoikeudelliseen asemaan. Kustantajan rooli on täysin erilainen kuin ääni- tai kuvatallennetuottajalla. Kustantajan lähioikeudesta säätäminen tarkoittaisi käytännössä oikeuksien siirtämistä tekijältä kustantajalle suoraan lain nojalla. Tällaista puuttumista tekijän yksinoikeuteen määrätä teoksensa käytöstä ei voida pitää mitenkään hyväksyttävänä. Erityisen huolestuttavaa on se, minkälaisia vaikutuksia kustantajan lähioikeudella olisi teosten jatkokäyttöön.

Joissakin yhteyksissä on esitetty, että kustantaja tarvitsee lähioikeutta puuttuakseen tekijänoikeuden loukkauksiin. Kustantajalla on kuitenkin jo nyt käytettävinään kaikki laissa säädetyt keinot loukkauksiin puuttumiseksi: siviiliasioissa sillä on kannevalta ja rikosasioissa se on asianomistaja. Tämä on myös kirjailijan etu.

Lehtikustantajien lähioikeudella on ollut Saksassa ja Espanjassa erittäin haitallisia seurauksia: Se on häirinnyt vapaata tiedonvälitystä ja vääristänyt kilpailua. Pienet kustantajat ovat tuoneet esille, että lähioikeus on itse asiassa heikentänyt heidän asemaansa. Oikeuden sisältö on molemmissa maissa ongelmallinen myös Bernin sopimuksen ja siinä turvatun siteeraamisoikeuden kannalta.

Edellä mainitusta johtuen on pidettävä selvänä, ettei kustantajan lähioikeutta koskevaa lainvalmistelua ole perustelua jatkaa tämän pidemmälle.

 

Helsingissä 20.5.2016

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja