Asia: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, COM(2016) 595 final (ns. VIP-asetus) ja direktiiviksi, COM(2016) 596 final (ns. VIP-direktiivi)

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.10.2016

 

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 750 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Pidämme tavoitetta edistää teosten ja kulttuurin saatavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille erittäin tärkeänä. Kaikille tulee taata yhtäläiset mahdollisuudet nauttia kirjallisuudesta, hankkia tietoa ja osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen.

Tavoitteen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon asianmukaisesti tekijöiden oikeudet. Marrakeshin sopimuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan sopimusvaltiot voivat päättää, että rajoitukset koskevat vain teoksia, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla esteettömässä muodossa edunsaajien kannalta kohtuullisin ehdoin. Sopimuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaan kansallisessa lainsäädännössä on päätettävä, kuuluvatko rajoitukset korvausoikeuden piiriin. VIP-direktiivin johdantokappaleessa 11 taas todetaan, ettei jäsenvaltioiden pitäisi voida asettaa teosten käytölle lisävaatimuksia, kuten korvausjärjestelyjä tai kaupallisen saatavuuden tarkastamista. Tällainen laajennus Marrakeshin sopimukseen ei täytä ns. kolmen kohdan testiä, joka tulee ottaa huomioon tekijänoikeuden rajoituksista säädettäessä.

Kuten jo edellä totesimme, sopimuksen, direktiivin ja asetuksen tavoite teosten ja kulttuurin saatavuuden edistämisestä on erittäin kannatettava. Ei ole kuitenkaan mitenkään perusteltua, että tavoite toteutettaisiin täysin tekijöiden kustannuksella. Tekijöille kuuluu kohtuullinen korvaus teostensa käytöstä myös silloin, kun se tapahtuu rajoitusten nojalla. Katsomme, että rajoituksista tekijöille aiheutuvat kustannukset tulee korvata valtion toimesta.

 

Helsingissä 14.10.2016

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja