Lausunto: HE 43/2022 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Lausunto sivistysvaliokunnalle, 18.5.2022

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 850 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Esitys on kokonaisuutena selvästi tasapainoisempi kuin syksyllä 2021 julkistettu luonnos. Pidämme keskeisenä, että laajojen tekijänoikeuden rajoitusten sijaan lähtökohtana on edelleen teosten käytöstä sopiminen. Katsomme, että jatkossa sopimuslisenssijärjestelmää tulee kehittää muiden Pohjoismaiden tapaan säätämällä yleisestä sopimuslisenssistä. Malli tarjoaisi nopean ja joustavan keinon reagoida uusiin teosten käyttötapoihin ja -tarpeisiin. Se turvaisi sekä oikeudenhaltijoiden että käyttäjien intressit.

Kiitämme, ettei tekijänoikeuslain kustannussopimuksia koskevia pykäliä (TekijäL 31–38 §:t) poisteta, eikä niihin tehdä syksyn luonnoksessa esitettyjä muutoksia. Säännöksillä on tärkeä ohjaava, täydentävä ja tulkintavaikutus. Muutokset olisivat olleet ristiriidassa kirja-alan sopimuskäytännön kanssa ja heikentäneet kirjailijoiden asemaa. Katsomme, että jatkossa kustannussopimuksia koskevien pykälien modernisointia tulee selvittää rauhassa ja huolellisesti. Jotta alan käytännöt ja tarpeet tulevat huomioiduiksi, asiaa varten tulee perustaa työryhmä, jossa ovat edustettuina sekä tekijät että kustantajat.

Pidämme tärkeänä, että tekijöiden oikeudesta asianmukaiseen ja oikeasuhteiseen korvaukseen säädetään nimenomaisesti (uusi TekijäL 28 a §). Tekijöiden aseman parantaminen edellyttää ohjausta ja kannustusta kollektiiviseen sopimiseen. Katsomme, että kollektiivinen sopiminen tulee mainita lain perustelujen lisäksi itse säännöksessä. Tarkempien perustelujen osalta viittamme Tekijäfoorumin lausuntoon.

Tekijöiden oikeus saada tietoja teosten käytöstä ja siitä kertyneistä tuloista (uusi TekijäL 30 a §) vastaa paremmin direktiivin vaatimuksia kuin syksyn luonnoksessa esitetty. Katsomme, että oikeutta tulee kuitenkin edelleen vahvistaa. Korkeatasoinen avoimuus on kaiken lähtökohta. Tarkempien perustelujen osalta viittamme Tekijäfoorumin lausuntoon.

Kiitämme, että peruuttamisoikeudesta (uusi TekijäL 30 §) on poistettu kolmen vuoden määräaika, joka olisi ollut kohtuuton esimerkiksi kirjailijoiden kannalta. Esityksen mukaan peruuttamisoikeus koskiksi kuitenkin edelleen vain tilanteita, joissa teosta ei ole hyödynnetty lainkaan. Katsomme, ettei rajaus vastaa direktiivin sanamuotoa eikä tarkoitusta, ja että se tulee poistaa. Tarkempien perustelujen osalta viittaamme Tekijäfoorumin lausuntoon.

Helsingissä 18.5.2022
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Matti Numminen
va. toiminnanjohtaja