Sananvapaus ja tekijänoikeus: perusta, tavoitteet ja suhde

Kuva: Tomi Kontio

Sananvapaus on turvattu kansainvälisellä tasolla ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (ns. KP-sopimus). EU-tasolla sananvapaus turvataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jonka mukaan ”jokaisella on oikeus sananvapauteen”. Oikeus pitää sisällään ”mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta”. Vastaavanlaista ilmaisua on käytetty Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

Myös tekijänoikeus on turvattu kansainvälisellä tasolla. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan ”jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta”. Vastaavanlaista ilmaisua on käytetty KP-sopimuksessa. Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan ”teollis- ja tekijänoikeudet turvataan”. Useimmissa maissa, kuten Suomessa, immateriaalioikeuksista ei ole nimenomaista mainintaa perustuslain tasolla. Tällöin niiden perustuslaillisen suojan katsotaan toteutuvan osana omaisuuden suojaa. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa on omaksuttu laaja ja autonominen omaisuuden käsite, joka ei rajoitu kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen, vaan käsittää myös immateriaalioikeudet.

 

”Sananvapaus toteuttaa sekä yhteiskunnallisia että yksilöllisiä intressejä.”

 

Sananvapaus toteuttaa sekä yhteiskunnallisia että yksilöllisiä intressejä. Ensinnäkin, sananvapaus turvaa viestinnän vapautta. Sen keskeiseksi tarkoituksesi voidaan katsoa kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteisiin kuuluvan vapaan tiedonvälityksen sekä kaikille avoimen, vapaan ja julkisen kansalaiskeskustelun edellytysten turvaaminen. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toistuvasti korostanut sananvapauden merkitystä demokraattisessa yhteiskunnassa. Toiseksi, sananvapaus suojaa jokaisen perustavanlaatuista oikeutta ilmaista itseään ja kommunikoida toisten kanssa. On todettu, että sananvapaus mahdollistaa yksilön persoonallisuuden täysivaltaisen toteuttamisen (engl. the full realisation of the individual human personality).

Tekijänoikeuden yhtenä tärkeimmistä tavoitteista pidetään luovan toiminnan edistämistä. Tekijällä on yksinoikeus teoksen kaupalliseen ja muuhun hyödyntämiseen, minkä katsotaan toimivan kannustimena uusien teosten luomiselle ja edistävän taiteen ja tiedon leviämistä. Lisäksi tekijänoikeus suojaa taiteen ja lehdistön itsenäistä asemaa suhteessa vallanpitäjiin. Täten voidaan sanoa, että tekijänoikeus toteuttaa useita samoja intressejä kuin sananvapaus. Tekijänoikeutta onkin luonnehdittu kuvaavasti vapaan itseilmaisun moottoriksi (engl. the engine of free expression).

Toisaalta tekijänoikeus ja sananvapaus asetetaan joskus vastakkain esittämällä, että tekijänoikeus yksinoikeutena rajoittaa vapaata tiedonkulkua. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tekijänoikeus ei suojaa tietoa tai ideoita, ainoastaan tekijän persoonallista ilmaisua. Lisäksi tiedonvälitykseen liittyvät näkökohdat on huomioitu tekijänoikeuslaissa monella muullakin tavalla; esimerkkeinä mainittakoon sitaattioikeus, jonka nojalla teoksesta voi ottaa lainauksia, ja sopimuslisenssisäännökset, jotka koskevat teosten käyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa. Jännite näyttää perustuvan pitkälti näkemykseen, jonka mukaan teoksia tulee voida käyttää ilmaiseksi. Tällaista oikeutta sananvapaus ei luonnollisestikaan pidä sisällään.

 

Ville Toro
Suomen Kirjailijaliiton lakimies